Ogólne warunki i zasady

Ogólne Warunki Przewozu
Regulamin i procedury mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Chociaż dokładamy starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualizowane i prawidłowe, firma Terravision nie odpowiada za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w wyniku korzystania z poniższych informacji.
Kliknij poniżej, aby zapoznać się z Ogólnymi warunkami i zasadami dotyczącymi następujących zagadnień:

Definicje
Korzystanie z usług
Świadczone usługi
Bilety
Wstęp do pojazdu
Bagaż
Obowiązki Terravision
Roszczenia
Kupony dla pasażerów
Obowiązki pasażerów
Komunikacja prowadzona przez Terravision
Wnioski

Korzystanie z usług
Wykorzystane w poniższym dokuencie terminy definiuje się w następujący sposób : “Pojazd”:oznacza pojazd, autobus lub inny środek transportu dostarczony przez Terravision, w którym pasażerowie odbywają podróż; “podróż“: podróż, do której uprawnieni są pasażerowie na podstawie informacji zawartej na bilecie; “usługa“: działalność prowadzona przez Firmę; “bagaż“: każdy obiekt, który pasażer przewozi ze sobą podczas podróży.

Korzystanie z usług
W celu korzystania z usług transportowych podróżni muszą posiadać ważne bilety. Bilety należy zachować przy sobie przez cały czas trwania podróży. Podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu. W przypadku biletów w obie strony, podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu na końcu podróży powrotnej.

Świadczone usługi
Przewóz: Na pokładzie pojazdów Terravision przewożeni są pasażerowie, którzy posiadają ważne bilety. Bilet jest zapisem umowy między Firmą a pasażerem. Bilet pozostaje własnością Terravision i musi być okazany na wniosek pracowników Firmy. Na wyraźną prośbę bilet musi zostać zwrócony pracownikom firmy Terravision.

Pasażerowie niepełnosprawni. Pasażerom niepełnosprawnym, którzy nie poinformowali o swojej niepełnosprawności podczas rezerwacji usług, pracownicy Terravision mogą odmówić obsługi i przewozu.

Nieletni Terravision nie świadczy usług dla osób małoletnich bez opieki (poniżej 14 roku życia). Opiekun i inne usługi specjalne nie są dostępne. Każdej osobie poniżej 14 roku życia musi towarzyszyć pasażer mający co najmniej 16 lat, przy czym ich bilety muszą być zarezerwowane wspólnie.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat w dniu wyjazdu mogą siedzieć na kolanach osoby dorosłej, lub, po uiszczeniu pełnej ceny biletu, we własnym fotelu. Dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć swoje własne miejsce i uiścić pełną cenę biletu. Na pokładzie auobusu nie można przewozić fotelików dziecięcych.
Zwierzęta Terravision nie ma obowiązku przewozu zwierząt w swoich pojazdach, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niesłyszących.

Bilety
Ważność biletów
Bilet pozwala na korzystanie z usług Terravision i odbycia podróży wskazanej na bilecie. Zmodyfikowane lub uszkodzone bilety tracą ważność na podróż wskazaną na bilecie.

Bilety
Bilety należy wydrukować i okazać personelowi Terravision w momencie wejścia na pokład autobusu. Informacje na temat zasad użytkowania biletów znajdują się na stronie internetowej. W sytuacji, kiedy pasażerowie w wyniku opóźnienia lub z innych przyczyn, nie skorzystają z usługi o czasie wskazanym na bilecie, bilet będzie ważny na kolejną podróż. Jeśli pasażer spóźni się na ostatni kurs danego dnia, bilet jest ważny w dniu następnym. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają jedynie pasażerowie będący w posiadaniu biletu z datą na dany kurs.

Rezerwacja miejsc
Pasażerowie, którzy chcą zarezerwować miejsca na konkretny kurs autobusu, muszą zarezerwować bilety online odpowiednio wcześniej przed planowaną datą podróży. Rezerwacji miejsc siedzących dokonuje się w zależności od ich dostępności podczas danego kursu.

Korekta biletów
Pasażerowie mogą zmodyfikować datę oraz czas podróży na bilecie. Aby dokonać zmiany daty i/lub czasu na bilecie, należy zalogować się do konta Terravision odpowiednio wcześniej przed podróżą. Bilety zakupione bezpośrednio na przystanku nie podlegają modyfikacji.

Obowiązki pasażera
Przed dokonaniem zakupu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość danych na bilecie. Dokonując zakupu e-biletu na naszej stronie internetowej, przed zaakceptowaniem transakcji, należy upewnić się, czy dane widoczne na ekranie komputera są prawidłowe.

Zasady anulowania rezerwacji
Bilety Terravision nie podlegają zwrotowi. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za błedy popełnione przez paseżerów podczas procesu rezerwacji biletów, zmiany w planach podróży ze strony pasażerów oraz sytuacje będące wynikiem opóźnionych bądź odwołanych lotów.

Nieważny bilet
Pasażerowie muszą podróżować z ważnymi biletami. Jeżeli kontrola wykaże, że pasażer posiada nieważny bilet, zostanie on poproszony o opuszczenie autobusu lub o zakupienie biletu u kierowcy.

Fałszywe e-bilety
Terravision zastrzega sobie prawo do konfiskaty wydrukowanego e-biletu posiadanego przez pasażera, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania go za fałszywy. Ponadto pasażerowi, który znalazł się w posiadaniu fałszywego biletu, zostanie uniemożliwione korzystanie z usług Terravision i może on ponieść prawne konsekwencje swego czynu.

Utracony bilet
Terravision zastrzega, ze zagubione lub skradzione bilety nie będą zastąpione. W przypadku utraty lub kradzieży biletu, pasażerowie, którzy nadal chcą korzystać z usług Firmy, muszą zakupić nowy bilet.

Wstęp do pojazdu
Przystanki
Do pojazdu można wsiadać oraz wysiadać z niego wyłącznie na oficjalnych przystankach umieszczonych wzdłuż trasy przejazdu, oznaczonych za pomocą specjalnych znaków. W obowiązku pasażera jest dotarcie na odpowiedni przystanek i upewnienie się, że wsiada na pokład odpowiedniego autobusu. Mapa przystanków Terravision zjajduje się na stronie internetowej.

Spóźnienie pasażera
Należy pamiętać, aby pojawić się na przystanku na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu. Firma Terravision nie jest odpowiedzialna za kursy pominięte przez pasażerów z powodu ich spóźnienia i nie jest zobowiązana do opóźniania wszelkich usług z powodu oczekiwania na spóźnionych pasażerów.

Bilety na lotnisko: Należy wybrać odpowiednią godzinę tak, aby dotrzeć na lotnisko na co najmniej 2 godziny przed planowanym odlotem i zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu na odprawę oraz wszystkie inne formalności związane z lotem. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności pozostające poza jej kontrolą, takie jak duże natężenie ruchu i wypadki drogowe. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i zarezerwowania transferu, który nie pozostawia wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procedury wejścia na pokład, klient nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania.W wypadku korzystania z dodatkowych form transportu pasażer jest odpowiedzialny za zaplanowanie podróży tak, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu na transfer oraz procedury lotniskowe.

Bagaż
Dopuszczalny bagaż
Terravision nie pobiera opłat za bagaż. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby sztuk bagażu, które mogą być przewiezione, pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ilość miejsca w luku bagażowym. Mały bagaż podręczny jest dozwolony na pokładzie autobusu, tylko jeśli może zostać umieszczony na półkach nad głową, przy czym nie może on stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Ocena tego stanu rzeczy pozostaje całkowicie w gestii kierowcy.
W zależności od dostępności miejsca w autobusie, personel może zezwolić na przewóz sprzętu narciarskiego, rolek, rowerów i innych “specjalnych” elementów bagażu, przechowywanych w odpowiednich pokrowcach lub walizkach, zgodnie z obowiązującą taryfą. Pasażerowie mogą skontaktować się z Terravision w celu ustalenia, czy przewóz danego bagażu jest dozwolony.
Delikatne przedmioty, np. urządzenia elektryczne oraz przenośne telewizory i radia są dozwolone jedynie, jeśli posiadają ospowiednie wymiary. Przewóz niewielkich instrumentów muzycznych, takich jak gitary, wiolonczele, skrzypce i altówki na pokładzie autobusu jest dozwolony, jeżeli właściciel zarezerwował dla nich miejsce i uiścił wymagane opłaty. Składane wózki inwalidzkie i inne środki służące osobom niepełnosprawnym do poruszania się mogą być przewożone bezpłatnie na pokładzie autobusu.
Kierowcy autobusów są zobowiązani do udzielenia pasażerom pomocy w kwestii bagażu, ale nie są zobowiązani do jego przenoszenia.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Terravision nie przyjmuje na pokład swoich autobusów bagażu o wadze przekraczającej 32 kg lub wymiarach przekraczających 81 cm wysokości, 119 cm długości i 119 cm szerokości. Limity wagowe nie mają zastosowania do środków służących osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
Terravision nie jest odpowiedzialna za przedmioty nie opakowane w odpowiedni sposób, łatwo psujące się lub kruche, lub też za niewielkie szkody na powierzchniach zewnętrznych bagażu (na przykład, rysy, plamy, brud, wgniecenia) powstałe na skutek normalnego zużycia.

Bagaż zabroniony
Terravision nie przewozi: broni palnej, noży lub dowolnych obiektów ostrych, broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych (za wyjątkiem leków), narkotyków lub rozpuszczalników, toksycznych lub szkodliwych substancji takich jak trutka na szczury, zakażona krew; materiałów radioaktywnych, substancji żrących, takich jak rtęć; akumulatorów i każdych innych przedmiotów, jakie Firma uzna za niebezpieczne i które mogą spowodować szkody lub są nieodpowiednie do tego rodzaju przewozów ze względu na wagę, kształt, stopień kruchości oraz substancje łatwo psujące się.
Elementy wymienione powyżej jako bagaż zabroniony zostaną niezwłocznie usunięte z pojazdu, jeśli zostaną znalezione na jego pokładzie.

Pakowanie i identyfikacja bagażu
Cały bagaż należący do pasażera musi być odpowiednio zapakowany i oznaczony numerem telefonu i adresem właściciela (pasażera). Terravision zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bagażu, który po przeprowadzeniu kontroli, nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymagań. Cały bagaż, z wyłączeniem bagażu podręcznego, powinien być przechowywany w odpowiednich lukach bagażowych autobusu.

Bagaż podręczny
Bagaż podręczny powinien być przechowywany we wskazanym miejscu obok pasażera i pozostawać do jego dyspozycji. Z tego powodu pasażer jest wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za utratę bagażu. Zalecamy przechowywać kosztowności i przedmioty wartościowe, takie jak środki pieniężne, biżuteria, dowody tożsamości, elektronika i leki ratujące życie, w bagażu podręcznym.

Zagubienie bagażu
Bagaż zagubiony w pojeździe lub na dworcu autobusowym, pozostanie pod opieką filrmy Terravision. W razie potrzeby pasażer będzie musiał uiścić opłatę usługę dozoru oraz wysyłkę utraconego bagażu na wskazany adres. Bagaż nie opisany numerem telefonu pasażera i jego adresem jest usuwany w ciągu jednego miesiąca po znalezieniu. Zawartość bagażu zostanie zbadana i – jeśli oceni się ją jako niebezpieczną lub psującą się – usuwana w ciągu 48 godzin od odkrycia takiego elementu bagażu. Bagaż znaleziony przez innych pasażerów i dostarczony bez zwłoki do personelu obsługującego pojazd, również będzie przechowywany przez Terravision. Utrata bagażu musi natychmiast zostać zgłoszona do naszego personelu i potwierdzona szczegółowym opisem wszystkich utraconych przedmiotów w ciągu 72 godzin po zakończeniu podróży w formie listownej. Należy ją przesłać do Terravision, Via Archimede 164 – 00197 Rzym – Włochy – lub drogą e-mailową na adres: customerservices@terravision.eu lub inny adres poczty elektronicznej opublikowany i służący do tego celu. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty i bagaż. Terravision zaleca, aby ubezpieczyć bagaż na okoliczność powstania szkód związanych z umową o przewóz z odpowiednimi firmami ubezpieczeniowymi.

Obowiązki Terravision
Przewóz
Firma Terravision zobowiązana jest do przewozu pasażerów posiadających ważny bilet wraz z ich bagażem zgodnie z powyższymi zasadami. Firma jest również zobowiązana do zmniejszenia dyskomfortu i niedogodności do minimum podczas podróży.

Opóźnienia lub odwołanie kursów
Rozkłady jazdy opublikowane na www.terravision.eu zawierają przybliżone godziny. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, informowania użytkowników o przyczynach zmian, jak również o wszelkich alternatywnych rozkładach jazdy. Terravision może również zawiesić lub anulować kursy autobusów, informując pasażerów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym przypadku Firma może zdecydować o dodaniu nowych kursów autobusów, aby zastąpić zawieszone, lub też przedłużyć ważność biletów pasażerów. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty ponoszone przez pasażerów z powodu opóźnień w wykonywaniu usług lub ich odwołania. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do pasażerów, którzy nie zarezerwowali swojej podróży.

Anulacja po rozpoczęciu wykonywania usługi
O ile nie dzieje się to z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Terravision, jeśli autobus przewożący pasażerów zatrzyma się przed dotarciem do wybranego przez pasażera miejsca docelowego podróży i nie będzie kontynuował jazdy, firma ma prawo wybrać jedną z następujących opcji: a) wybór alternatywnego środka transportu, który gwarantuje przybycie pasażera do miejsca przeznaczenia; b) zapewnienie pojazdu zastępczego; c) refundacja kosztów poniesionych przez pasażera, d) wystawienie kuponu.

Brak odpowiedzialności
Terravision nie jest odpowiedzialna za okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy. Oto przykłady zdarzeń znajdujących się poza kontrolą firmy: wojna lub stan zagrożenia, wypadki na trasach, niekorzystne i wyjątkowe warunki pogodowe, pożary i / lub uszkodzenia przystanków, wandalizm, terroryzm, nieprzewidziane natężenie ruchu, problemy techniczne, zamieszki.
Uszkodzenia ciała lub śmierć
Terravision wynagrodzi szkody poniesione w związku z własnymi zaniedbaniami w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera.

Linie lotnicze
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez linie lotnicze ani za opóźnienia lub odwołanie lotów obsługiwanych prze te linie.

Roszczenia
Procedura
Pasażer musi osobiście złożyć reklamację oraz – w razie potrzeby – przedstawić dowód tożsamości oraz dokumentację związaną z lotem i podróżą. Jeśli bilet jest wystawiony w imieniu więcej niż jednego pasażera, wszyscy pasażerowie muszą złożyć reklamację jednocześnie. Reklamacje muszą być składane w biurach Terravision lub wysyłane drogą e-mailową na adres customerservices@terravision.eu. Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty wyjazdu. Zakupione bilety muszą być załączone do reklamacji.

Kupony dla pasażerów
Funkcje
Każdy kupon jest: osobisty, z możliwością przekazania go osobie trzeciej, ważny przez sześć miesięcy wskazanej na nim daty wydania. Kupony można wykorzystać na wszystkie usługi Terravision oraz w Terracafé w Rzymie i Florencji.

Korzystanie z kuponów
Jeżeli pasażer chce skorzystać z usługi, której cena jest wyższa niż wartość kuponu, musi on uiścić ewentualną różnicę. Jeśli koszt usługi jest niższy, różnica w cenie nie będzie wypłacona.

Obowiązki pasażerów
Wymagane zachowanie
Pasażerowie proszeni są o odpowiednie zachowanie się na przystankach i na pokładzie autobusów, uważnie stosując się do instrukcji dostarczonych przez personel Terravision.

Zachowanie zabronione
Niewłaściwe zachowanie pasażerów jest zabronione. Przez niewłaściwe zachowanie rozumie się: grożenie personelowi Terravision lub innym użytkownikom usługi, przechowywanie bagażu w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, blokowanie wyjść awaryjnych lub przejścia między fotelami w autobusie, używanie radia, granie w głośne gry, używanie instrumentów muzycznych lub urządzeń radiowych, które przeszkadzają innym użytkownikom. Nie jest dozwolone wnoszenie na pokład i spożywanie jedzenia i napoków. Surowo zabrania się wnoszenia i spożywania na pokładzie autobusu alkoholu lub narkotyków na pokładzie, a pasażerowie pod wpływem tych substancji nie będą mogli wsiąść na pokład autobusu. Terravision zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi wstępu na pokład autobusu lub pomocy w jego opuszczeniu, jeśli pasażer ten zaniedbuje te zasady.
Odpowiedzialność za zachowanie innych pasażerów
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania popełnione przez innych pasażerów w autobusie lub na przystanku. Zastrzega się jednak, że firma monitoruje zachowanie pasażerów.

Komunikacja prowadzona przez Terravision
Terravision wysyła komunikacje ogólne, informuje pasażerów o zmianach w rozkładzie jazdy oraz odwołanych kursach za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy rezerwacji podróży. Dostarczenie wiadomości e-mail jest uznawane za potwierdzenie odbioru. Jeśli Terravision nie otrzymała poprawnego adresu e-mail, należy sprawdzić rozkład na stronie internetowej www.terravision.eu lub w jednym z punktów informacyjnych Firmy na 24 – 72 godziny przed podróżą.

Wnioski
Wskazania
Umowa przewozu nawiązana z firmą Terravision podlega aktualnym Ogólnym warunkom przewozu pasażerów i bagażu, a także przepisom odpowiednich regulaminów i regulacji prawnych zależnie od konkretnych zagadnień. Niniejszy tekst odwołuje się do ogólnych warunków i zasad Terravision, które są integralną częścią umowy.
Znajdują się tu informacje na temat przetwarzania danych, celów i metod tego procesu, a także informacje dotyczące komunikacji i udostępniania danych przekazanych Terravision (zwanej również dalej “Firmą”) przez użytkowników podczas odwiedzin witryny www.terravision.eu (zwane również dalej “Witryną”).
Cel i długość przetwarzania danych są ściśle związane z odwiedzinami użytkownika w Witrynie.
Firma może wykorzystywać dane, które podał użytkownik we wszystkich celach związanych z odwiedzinami w Witrynie, w tym w celu zapewnienia, że uzyska on dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Witrynę. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych również we wszystkich innych celach prawnych związanych z jej działalnością.
W razie potrzeby Terravision ma prawo do zmiany Polityki prywatności w wyniku inicjatyw branżowych lub zmian prawnych, IIP lub metod gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, zmian usług lub technologii.
Różnice te wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez Firmę w Witrynie.
Dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Terravision po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Polityki prywatności oznacza, że użytkownik wyraża milczącą zgodę Politykę na prywatności wraz ze zmianami. Dlatego istotne jest, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z Polityką prywatności, dzięki czemu będzie posiadał aktualne informacje dotyczące wszelkich zmian. Jeżeli Terravision zasadniczo zmieni IIP i metody gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, IIP i zarządzanie odpowiednimi danymi użytkownika będą nadal podlegać Polityce prywatności, na mocy której zostały zebrane, pod warunkiem że użytkownik został poinformowany i nie sprzeciwia się tej zmianie.
Firma ma prawo w szczególności do:
a) przetwarzania danych przewidzianych do przeprowadzania analiz, badań rynkowych i statystyk związanych z badaniem poziomu zadowolenia użytkowników i ich preferencji dotyczących usług Firmy;
b) przetwarzania danych, które podał użytkownik oraz informacji związanych z nawigacją w Witrynie w celu zidentyfikowania profili komercyjnych i korzystania z nich w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych; z tego powodu firma może używać tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików zapisywanych przez komputer w celu monitorowania nawigacji w Witrynie;
c) informowania o nowych funkcjach serwisu i, bardziej ogólnie, o inicjatywach Firmy.
Wszystkie dane mogą być również ujawnione do celów przetwarzania, zgodnie z powyższymi informacjami oraz w granicach opisanych powyżej, stronom trzecim, publicznym lub prywatnym, takim jak firmy, które prowadzą badania rynkowe i statystyczne, firmom marketingowym, reklamowym, oferującym usługi promocji i sprzedaży.
Dostarczanie danych i zgoda na przetwarzanie, komunikację i ich ujawnienie w wyżej wymienionych celach jest obowiązkowe w ramach uczestnictwa w projekcie. Odmowa dostarczenia wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie, komunikację i ujawnienie oznacza odmowę uczestnictwa w projekcie i brak możliwości ukończenia działań związanych z projektem.
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane komputerowo, zarówno w trybie online, jak i offline, przez specjalnie przydzielone przez Firmę osoby, takie jak pracownicy Firmy, współpracownicy i konsultanci.
Witryna może zawierać odnośniki, które mogą przenieść użytkownika do innych witryn. Witryny, do których odnośniki znajdują się na witrynie www.terravision.eu nie są pod kontrolą Firmy i mogą posiadać inne Polityki prywatności niż opisana tutaj. W związku z tym Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności na witrynach innych niż www.terravision.eu.
Ponadto Firma nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie przekazywanie danych osobistych lub poufnych lub informacji o innym charakterze w części Witryny poświęconej Forum.
Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych podanych przez użytkownika wszelkim stronom trzecim będącym nabywcami firmy lub jej oddziałów.
Można domagać się swoich praw, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji co do źródła danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku użytkowania narzędzi elektronicznych do przetwarzania danych, na temat danych identyfikacyjnych dotyczących kontrolera danych i osób lub kategorii osób, do których te dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi; w kwestii aktualizacji, sprostowania, integracji, anulowania, transformacji i blokowania nielegalnie przetworzonych danych – w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem:
Administratorem danych jest Terravision London Finance. Z firmą skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: customerservices@terravision.eu
Siedziba: Park View 183 -189 ,The Vale London, W37RW.