Ogólne warunki i zasady

Ogólne Warunki Przewozu
Regulamin i procedury mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Chociaż dokładamy starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualizowane i prawidłowe, firma Terravision nie odpowiada za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w wyniku korzystania z poniższych informacji.
Kliknij poniżej, aby zapoznać się z Ogólnymi warunkami i zasadami dotyczącymi następujących zagadnień:

Definicje
Korzystanie z usług
Świadczone usługi
Bilety
Wstęp do pojazdu
Bagaż
Obowiązki Terravision
Roszczenia
Kupony dla pasażerów
Obowiązki pasażerów
Komunikacja prowadzona przez Terravision
Wnioski
Conditions of Carriage Stansted Services

Korzystanie z usług
Wykorzystane w poniższym dokuencie terminy definiuje się w następujący sposób : “Pojazd”:oznacza pojazd, autobus lub inny środek transportu dostarczony przez Terravision, w którym pasażerowie odbywają podróż; “podróż“: podróż, do której uprawnieni są pasażerowie na podstawie informacji zawartej na bilecie; “usługa“: działalność prowadzona przez Firmę; “bagaż“: każdy obiekt, który pasażer przewozi ze sobą podczas podróży.

Korzystanie z usług
W celu korzystania z usług transportowych podróżni muszą posiadać ważne bilety. Bilety należy zachować przy sobie przez cały czas trwania podróży. Podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu. W przypadku biletów w obie strony, podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu na końcu podróży powrotnej.

Świadczone usługi
Przewóz: Na pokładzie pojazdów Terravision przewożeni są pasażerowie, którzy posiadają ważne bilety. Bilet jest zapisem umowy między Firmą a pasażerem. Bilet pozostaje własnością Terravision i musi być okazany na wniosek pracowników Firmy. Na wyraźną prośbę bilet musi zostać zwrócony pracownikom firmy Terravision.

Pasażerowie niepełnosprawni. Pasażerom niepełnosprawnym, którzy nie poinformowali o swojej niepełnosprawności podczas rezerwacji usług, pracownicy Terravision mogą odmówić obsługi i przewozu.

Nieletni Terravision nie świadczy usług dla osób małoletnich bez opieki (poniżej 14 roku życia). Opiekun i inne usługi specjalne nie są dostępne. Każdej osobie poniżej 14 roku życia musi towarzyszyć pasażer mający co najmniej 16 lat, przy czym ich bilety muszą być zarezerwowane wspólnie.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat w dniu wyjazdu mogą siedzieć na kolanach osoby dorosłej, lub, po uiszczeniu pełnej ceny biletu, we własnym fotelu. Dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć swoje własne miejsce i uiścić pełną cenę biletu. Na pokładzie auobusu nie można przewozić fotelików dziecięcych.
Zwierzęta Terravision nie ma obowiązku przewozu zwierząt w swoich pojazdach, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niesłyszących.

Bilety
Ważność biletów
Bilet pozwala na korzystanie z usług Terravision i odbycia podróży wskazanej na bilecie. Zmodyfikowane lub uszkodzone bilety tracą ważność na podróż wskazaną na bilecie.

Bilety
Bilety należy wydrukować i okazać personelowi Terravision w momencie wejścia na pokład autobusu. Informacje na temat zasad użytkowania biletów znajdują się na stronie internetowej. W sytuacji, kiedy pasażerowie w wyniku opóźnienia lub z innych przyczyn, nie skorzystają z usługi o czasie wskazanym na bilecie, bilet będzie ważny na kolejną podróż. Jeśli pasażer spóźni się na ostatni kurs danego dnia, bilet jest ważny w dniu następnym. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają jedynie pasażerowie będący w posiadaniu biletu z datą na dany kurs.

Rezerwacja miejsc
Pasażerowie, którzy chcą zarezerwować miejsca na konkretny kurs autobusu, muszą zarezerwować bilety online odpowiednio wcześniej przed planowaną datą podróży. Rezerwacji miejsc siedzących dokonuje się w zależności od ich dostępności podczas danego kursu.

Korekta biletów
Pasażerowie mogą zmodyfikować datę oraz czas podróży na bilecie. Aby dokonać zmiany daty i/lub czasu na bilecie, należy zalogować się do konta Terravision odpowiednio wcześniej przed podróżą. Bilety zakupione bezpośrednio na przystanku nie podlegają modyfikacji.

Obowiązki pasażera
Przed dokonaniem zakupu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość danych na bilecie. Dokonując zakupu e-biletu na naszej stronie internetowej, przed zaakceptowaniem transakcji, należy upewnić się, czy dane widoczne na ekranie komputera są prawidłowe.

Zasady anulowania rezerwacji
Bilety Terravision nie podlegają zwrotowi. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za błedy popełnione przez paseżerów podczas procesu rezerwacji biletów, zmiany w planach podróży ze strony pasażerów oraz sytuacje będące wynikiem opóźnionych bądź odwołanych lotów.

Nieważny bilet
Pasażerowie muszą podróżować z ważnymi biletami. Jeżeli kontrola wykaże, że pasażer posiada nieważny bilet, zostanie on poproszony o opuszczenie autobusu lub o zakupienie biletu u kierowcy.

Fałszywe e-bilety
Terravision zastrzega sobie prawo do konfiskaty wydrukowanego e-biletu posiadanego przez pasażera, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania go za fałszywy. Ponadto pasażerowi, który znalazł się w posiadaniu fałszywego biletu, zostanie uniemożliwione korzystanie z usług Terravision i może on ponieść prawne konsekwencje swego czynu.

Utracony bilet
Terravision zastrzega, ze zagubione lub skradzione bilety nie będą zastąpione. W przypadku utraty lub kradzieży biletu, pasażerowie, którzy nadal chcą korzystać z usług Firmy, muszą zakupić nowy bilet.

Wstęp do pojazdu
Przystanki
Do pojazdu można wsiadać oraz wysiadać z niego wyłącznie na oficjalnych przystankach umieszczonych wzdłuż trasy przejazdu, oznaczonych za pomocą specjalnych znaków. W obowiązku pasażera jest dotarcie na odpowiedni przystanek i upewnienie się, że wsiada na pokład odpowiedniego autobusu. Mapa przystanków Terravision zjajduje się na stronie internetowej.

Spóźnienie pasażera
Należy pamiętać, aby pojawić się na przystanku na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu. Firma Terravision nie jest odpowiedzialna za kursy pominięte przez pasażerów z powodu ich spóźnienia i nie jest zobowiązana do opóźniania wszelkich usług z powodu oczekiwania na spóźnionych pasażerów.

Bilety na lotnisko: Należy wybrać odpowiednią godzinę tak, aby dotrzeć na lotnisko na co najmniej 2 godziny przed planowanym odlotem i zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu na odprawę oraz wszystkie inne formalności związane z lotem. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności pozostające poza jej kontrolą, takie jak duże natężenie ruchu i wypadki drogowe. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i zarezerwowania transferu, który nie pozostawia wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procedury wejścia na pokład, klient nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania.W wypadku korzystania z dodatkowych form transportu pasażer jest odpowiedzialny za zaplanowanie podróży tak, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu na transfer oraz procedury lotniskowe.

Bagaż
Dopuszczalny bagaż
Terravision nie pobiera opłat za bagaż. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby sztuk bagażu, które mogą być przewiezione, pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ilość miejsca w luku bagażowym. Mały bagaż podręczny jest dozwolony na pokładzie autobusu, tylko jeśli może zostać umieszczony na półkach nad głową, przy czym nie może on stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Ocena tego stanu rzeczy pozostaje całkowicie w gestii kierowcy.
W zależności od dostępności miejsca w autobusie, personel może zezwolić na przewóz sprzętu narciarskiego, rolek, rowerów i innych “specjalnych” elementów bagażu, przechowywanych w odpowiednich pokrowcach lub walizkach, zgodnie z obowiązującą taryfą. Pasażerowie mogą skontaktować się z Terravision w celu ustalenia, czy przewóz danego bagażu jest dozwolony.
Delikatne przedmioty, np. urządzenia elektryczne oraz przenośne telewizory i radia są dozwolone jedynie, jeśli posiadają ospowiednie wymiary. Przewóz niewielkich instrumentów muzycznych, takich jak gitary, wiolonczele, skrzypce i altówki na pokładzie autobusu jest dozwolony, jeżeli właściciel zarezerwował dla nich miejsce i uiścił wymagane opłaty. Składane wózki inwalidzkie i inne środki służące osobom niepełnosprawnym do poruszania się mogą być przewożone bezpłatnie na pokładzie autobusu.
Kierowcy autobusów są zobowiązani do udzielenia pasażerom pomocy w kwestii bagażu, ale nie są zobowiązani do jego przenoszenia.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Terravision nie przyjmuje na pokład swoich autobusów bagażu o wadze przekraczającej 32 kg lub wymiarach przekraczających 81 cm wysokości, 119 cm długości i 119 cm szerokości. Limity wagowe nie mają zastosowania do środków służących osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
Terravision nie jest odpowiedzialna za przedmioty nie opakowane w odpowiedni sposób, łatwo psujące się lub kruche, lub też za niewielkie szkody na powierzchniach zewnętrznych bagażu (na przykład, rysy, plamy, brud, wgniecenia) powstałe na skutek normalnego zużycia.

Bagaż zabroniony
Terravision nie przewozi: broni palnej, noży lub dowolnych obiektów ostrych, broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych (za wyjątkiem leków), narkotyków lub rozpuszczalników, toksycznych lub szkodliwych substancji takich jak trutka na szczury, zakażona krew; materiałów radioaktywnych, substancji żrących, takich jak rtęć; akumulatorów i każdych innych przedmiotów, jakie Firma uzna za niebezpieczne i które mogą spowodować szkody lub są nieodpowiednie do tego rodzaju przewozów ze względu na wagę, kształt, stopień kruchości oraz substancje łatwo psujące się.
Elementy wymienione powyżej jako bagaż zabroniony zostaną niezwłocznie usunięte z pojazdu, jeśli zostaną znalezione na jego pokładzie.

Pakowanie i identyfikacja bagażu
Cały bagaż należący do pasażera musi być odpowiednio zapakowany i oznaczony numerem telefonu i adresem właściciela (pasażera). Terravision zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bagażu, który po przeprowadzeniu kontroli, nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymagań. Cały bagaż, z wyłączeniem bagażu podręcznego, powinien być przechowywany w odpowiednich lukach bagażowych autobusu.

Bagaż podręczny
Bagaż podręczny powinien być przechowywany we wskazanym miejscu obok pasażera i pozostawać do jego dyspozycji. Z tego powodu pasażer jest wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za utratę bagażu. Zalecamy przechowywać kosztowności i przedmioty wartościowe, takie jak środki pieniężne, biżuteria, dowody tożsamości, elektronika i leki ratujące życie, w bagażu podręcznym.

Zagubienie bagażu
Bagaż zagubiony w pojeździe lub na dworcu autobusowym, pozostanie pod opieką filrmy Terravision. W razie potrzeby pasażer będzie musiał uiścić opłatę usługę dozoru oraz wysyłkę utraconego bagażu na wskazany adres. Bagaż nie opisany numerem telefonu pasażera i jego adresem jest usuwany w ciągu jednego miesiąca po znalezieniu. Zawartość bagażu zostanie zbadana i – jeśli oceni się ją jako niebezpieczną lub psującą się – usuwana w ciągu 48 godzin od odkrycia takiego elementu bagażu. Bagaż znaleziony przez innych pasażerów i dostarczony bez zwłoki do personelu obsługującego pojazd, również będzie przechowywany przez Terravision. Utrata bagażu musi natychmiast zostać zgłoszona do naszego personelu i potwierdzona szczegółowym opisem wszystkich utraconych przedmiotów w ciągu 72 godzin po zakończeniu podróży w formie listownej. Należy ją przesłać do Terravision, Via Archimede 164 – 00197 Rzym – Włochy – lub drogą e-mailową na adres: customerservices@terravision.eu lub inny adres poczty elektronicznej opublikowany i służący do tego celu. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty i bagaż. Terravision zaleca, aby ubezpieczyć bagaż na okoliczność powstania szkód związanych z umową o przewóz z odpowiednimi firmami ubezpieczeniowymi.

Obowiązki Terravision
Przewóz
Firma Terravision zobowiązana jest do przewozu pasażerów posiadających ważny bilet wraz z ich bagażem zgodnie z powyższymi zasadami. Firma jest również zobowiązana do zmniejszenia dyskomfortu i niedogodności do minimum podczas podróży.

Opóźnienia lub odwołanie kursów
Rozkłady jazdy opublikowane na www.terravision.eu zawierają przybliżone godziny. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, informowania użytkowników o przyczynach zmian, jak również o wszelkich alternatywnych rozkładach jazdy. Terravision może również zawiesić lub anulować kursy autobusów, informując pasażerów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym przypadku Firma może zdecydować o dodaniu nowych kursów autobusów, aby zastąpić zawieszone, lub też przedłużyć ważność biletów pasażerów. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty ponoszone przez pasażerów z powodu opóźnień w wykonywaniu usług lub ich odwołania. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do pasażerów, którzy nie zarezerwowali swojej podróży.

Anulacja po rozpoczęciu wykonywania usługi
O ile nie dzieje się to z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Terravision, jeśli autobus przewożący pasażerów zatrzyma się przed dotarciem do wybranego przez pasażera miejsca docelowego podróży i nie będzie kontynuował jazdy, firma ma prawo wybrać jedną z następujących opcji: a) wybór alternatywnego środka transportu, który gwarantuje przybycie pasażera do miejsca przeznaczenia; b) zapewnienie pojazdu zastępczego; c) refundacja kosztów poniesionych przez pasażera, d) wystawienie kuponu.

Brak odpowiedzialności
Terravision nie jest odpowiedzialna za okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy. Oto przykłady zdarzeń znajdujących się poza kontrolą firmy: wojna lub stan zagrożenia, wypadki na trasach, niekorzystne i wyjątkowe warunki pogodowe, pożary i / lub uszkodzenia przystanków, wandalizm, terroryzm, nieprzewidziane natężenie ruchu, problemy techniczne, zamieszki.
Uszkodzenia ciała lub śmierć
Terravision wynagrodzi szkody poniesione w związku z własnymi zaniedbaniami w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera.

Linie lotnicze
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez linie lotnicze ani za opóźnienia lub odwołanie lotów obsługiwanych prze te linie.

Roszczenia
Procedura
Pasażer musi osobiście złożyć reklamację oraz – w razie potrzeby – przedstawić dowód tożsamości oraz dokumentację związaną z lotem i podróżą. Jeśli bilet jest wystawiony w imieniu więcej niż jednego pasażera, wszyscy pasażerowie muszą złożyć reklamację jednocześnie. Reklamacje muszą być składane w biurach Terravision lub wysyłane drogą e-mailową na adres customerservices@terravision.eu. Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty wyjazdu. Zakupione bilety muszą być załączone do reklamacji.

Kupony dla pasażerów
Funkcje
Każdy kupon jest: osobisty, z możliwością przekazania go osobie trzeciej, ważny przez sześć miesięcy wskazanej na nim daty wydania. Kupony można wykorzystać na wszystkie usługi Terravision oraz w Terracafé w Rzymie i Florencji.

Korzystanie z kuponów
Jeżeli pasażer chce skorzystać z usługi, której cena jest wyższa niż wartość kuponu, musi on uiścić ewentualną różnicę. Jeśli koszt usługi jest niższy, różnica w cenie nie będzie wypłacona.

Obowiązki pasażerów
Wymagane zachowanie
Pasażerowie proszeni są o odpowiednie zachowanie się na przystankach i na pokładzie autobusów, uważnie stosując się do instrukcji dostarczonych przez personel Terravision.

Zachowanie zabronione
Niewłaściwe zachowanie pasażerów jest zabronione. Przez niewłaściwe zachowanie rozumie się: grożenie personelowi Terravision lub innym użytkownikom usługi, przechowywanie bagażu w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, blokowanie wyjść awaryjnych lub przejścia między fotelami w autobusie, używanie radia, granie w głośne gry, używanie instrumentów muzycznych lub urządzeń radiowych, które przeszkadzają innym użytkownikom. Nie jest dozwolone wnoszenie na pokład i spożywanie jedzenia i napoków. Surowo zabrania się wnoszenia i spożywania na pokładzie autobusu alkoholu lub narkotyków na pokładzie, a pasażerowie pod wpływem tych substancji nie będą mogli wsiąść na pokład autobusu. Terravision zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi wstępu na pokład autobusu lub pomocy w jego opuszczeniu, jeśli pasażer ten zaniedbuje te zasady.
Odpowiedzialność za zachowanie innych pasażerów
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania popełnione przez innych pasażerów w autobusie lub na przystanku. Zastrzega się jednak, że firma monitoruje zachowanie pasażerów.

Komunikacja prowadzona przez Terravision
Terravision wysyła komunikacje ogólne, informuje pasażerów o zmianach w rozkładzie jazdy oraz odwołanych kursach za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy rezerwacji podróży. Dostarczenie wiadomości e-mail jest uznawane za potwierdzenie odbioru. Jeśli Terravision nie otrzymała poprawnego adresu e-mail, należy sprawdzić rozkład na stronie internetowej www.terravision.eu lub w jednym z punktów informacyjnych Firmy na 24 – 72 godziny przed podróżą.

Wnioski
Wskazania
Umowa przewozu nawiązana z firmą Terravision podlega aktualnym Ogólnym warunkom przewozu pasażerów i bagażu, a także przepisom odpowiednich regulaminów i regulacji prawnych zależnie od konkretnych zagadnień. Niniejszy tekst odwołuje się do ogólnych warunków i zasad Terravision, które są integralną częścią umowy.
Znajdują się tu informacje na temat przetwarzania danych, celów i metod tego procesu, a także informacje dotyczące komunikacji i udostępniania danych przekazanych Terravision (zwanej również dalej “Firmą”) przez użytkowników podczas odwiedzin witryny www.terravision.eu (zwane również dalej “Witryną”).
Cel i długość przetwarzania danych są ściśle związane z odwiedzinami użytkownika w Witrynie.
Firma może wykorzystywać dane, które podał użytkownik we wszystkich celach związanych z odwiedzinami w Witrynie, w tym w celu zapewnienia, że uzyska on dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Witrynę. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych również we wszystkich innych celach prawnych związanych z jej działalnością.
W razie potrzeby Terravision ma prawo do zmiany Polityki prywatności w wyniku inicjatyw branżowych lub zmian prawnych, IIP lub metod gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, zmian usług lub technologii.
Różnice te wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez Firmę w Witrynie.
Dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Terravision po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Polityki prywatności oznacza, że użytkownik wyraża milczącą zgodę Politykę na prywatności wraz ze zmianami. Dlatego istotne jest, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z Polityką prywatności, dzięki czemu będzie posiadał aktualne informacje dotyczące wszelkich zmian. Jeżeli Terravision zasadniczo zmieni IIP i metody gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, IIP i zarządzanie odpowiednimi danymi użytkownika będą nadal podlegać Polityce prywatności, na mocy której zostały zebrane, pod warunkiem że użytkownik został poinformowany i nie sprzeciwia się tej zmianie.
Firma ma prawo w szczególności do:
a) przetwarzania danych przewidzianych do przeprowadzania analiz, badań rynkowych i statystyk związanych z badaniem poziomu zadowolenia użytkowników i ich preferencji dotyczących usług Firmy;
b) przetwarzania danych, które podał użytkownik oraz informacji związanych z nawigacją w Witrynie w celu zidentyfikowania profili komercyjnych i korzystania z nich w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych; z tego powodu firma może używać tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików zapisywanych przez komputer w celu monitorowania nawigacji w Witrynie;
c) informowania o nowych funkcjach serwisu i, bardziej ogólnie, o inicjatywach Firmy.
Wszystkie dane mogą być również ujawnione do celów przetwarzania, zgodnie z powyższymi informacjami oraz w granicach opisanych powyżej, stronom trzecim, publicznym lub prywatnym, takim jak firmy, które prowadzą badania rynkowe i statystyczne, firmom marketingowym, reklamowym, oferującym usługi promocji i sprzedaży.
Dostarczanie danych i zgoda na przetwarzanie, komunikację i ich ujawnienie w wyżej wymienionych celach jest obowiązkowe w ramach uczestnictwa w projekcie. Odmowa dostarczenia wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie, komunikację i ujawnienie oznacza odmowę uczestnictwa w projekcie i brak możliwości ukończenia działań związanych z projektem.
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane komputerowo, zarówno w trybie online, jak i offline, przez specjalnie przydzielone przez Firmę osoby, takie jak pracownicy Firmy, współpracownicy i konsultanci.
Witryna może zawierać odnośniki, które mogą przenieść użytkownika do innych witryn. Witryny, do których odnośniki znajdują się na witrynie www.terravision.eu nie są pod kontrolą Firmy i mogą posiadać inne Polityki prywatności niż opisana tutaj. W związku z tym Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności na witrynach innych niż www.terravision.eu.
Ponadto Firma nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie przekazywanie danych osobistych lub poufnych lub informacji o innym charakterze w części Witryny poświęconej Forum.
Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych podanych przez użytkownika wszelkim stronom trzecim będącym nabywcami firmy lub jej oddziałów.
Można domagać się swoich praw, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji co do źródła danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku użytkowania narzędzi elektronicznych do przetwarzania danych, na temat danych identyfikacyjnych dotyczących kontrolera danych i osób lub kategorii osób, do których te dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi; w kwestii aktualizacji, sprostowania, integracji, anulowania, transformacji i blokowania nielegalnie przetworzonych danych – w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem:
Administratorem danych jest Terravision London Finance. Z firmą skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: customerservices@terravision.eu
Siedziba: Park View 183 -189 ,The Vale London, W37RW.

Conditions of Carriage Stansted Services
Information and Publicity

1. Information Full details of the times and fares of services are available from appointed booking offices and agents and on the internet at www.stanstedcitylink.com. These are subject to variation. Special Holiday timetables may operate on public holidays and passengers are advised to check times with the Company before making travelling arrangements. Relevant publicity material on the Company’s services is available through the Company’s offices and agents. It is the passenger’s responsibility to ensure that the timing of the journey booked arrives in sufficient time to enable onward connections to be made and passengers are advised to allow at least three hours between the scheduled arrival time of the coach and the departure time of any connecting flight. Where information is received, and bookings made, via the Company’s Website (www.stanstedcitylink.com), the Website Terms and Conditions apply.

Buying a ticket and seat reservations

2. Types of journey Tickets may be purchased via the Company’s website or at selected offices or agents. A seat reservation can be made for travel only by booking in advance via the Company’s website. A ticket bearing a valid reservation reference provides travel between the points shown on the date(s) and at the departure time(s) shown on the ticket. A reservation entitles a passenger to a seat on the specified journey but not to any specific seat on the coach. Pre-booked passengers must arrive at the departure point for their journey not less than 15 minutes before the scheduled departure time shown on their ticket otherwise their seat reservation will be void and their seats reallocated to other passengers. In such cases, tickets will remain valid for 24 hours from the scheduled departure time and passengers will be offered seats on the next available journey on a ‘first come, first served’ basis. Ticket holders are not bound or entitled to travel on any particular vehicle, except as set out above. The Company will not be liable for any loss or inconvenience suffered by the holders of tickets without pre-booked reservations owing to their not being able to find accommodation on the particular vehicle on which they desire to travel.

3. Passengers with restricted mobility should indicate whether they are wheelchair users when making their booking. Only one wheelchair space is provided inside each coach. Contact details for such passengers should be provided to the Company when booking. (Please also see ‘Special Needs’ and ‘Wheelchairs’ below).

4. Alterations to tickets Alterations to tickets are only permitted in the event of an error in booking and these must be notified to the Company within 48 hours of making the booking. Tickets may not be altered after the departure date and time. Any alterations are subject to seat availability.

5. Non-web Bookings Authorised Company officials or agents can issue tickets subject to any local rules and regulations governing such sales. Such tickets will only be issued as “open-dated” tickets. The possession of such tickets does not guarantee travel on a particular vehicle or departure timing and travel is subject to seat availability. Passengers with pre-booked reservations have priority over other passengers who are then accepted on a ‘first come, first served’ basis. In the event of dispute, the Company’s staff at the point of departure will resolve the matter in accordance with criteria issued to them by the Company from time to time. If, when buying a return ticket for travel on a reservable journey, no date is specified for a return journey, i.e. an “open-dated” return ticket is purchased, such tickets expire one month after date of issue and must be used within this time frame.

Tickets

6. Your contract with the Company A ticket that has been issued to you is evidence of a contract between you and the Company. If the ticket entitles you to any goods or services from a third party, it is also evidence of a contract between you and that party.

7. You may not transfer your ticket A ticket may only be used by the person for whom it has been bought. It cannot be resold or passed on to anyone else.

8. Requirement to hold a ticket You have the right to use the Company’s services only if you hold a ticket or other authority to travel which is valid for those journeys you want to make. Please retain your ticket for inspection at any time whilst on board the coach.

9. Conditions on which tickets are issued

Each ticket is issued subject to:

these Conditions;
any conditions set out in the notices and other publications issued by the Company and
the conditions set out in the notices and other publications issued by another party if your ticket enables you to use any of their goods or services or upon whose property your journey may start or terminate.

10. Children under 14 years of age and infants must be accompanied on the Company’s services by a responsible adult who is a fare paying passenger. Child fares apply to passengers less than 16 years of age. The Company’s staff and agents can request proof of age.

11. One infant aged under 3 years, accompanied by an adult fare-paying passenger, will be carried free of charge. Any additional infants, accompanied by the same adult will be charged at child fares.

12. Concessionary Travel Schemes Unless specifically stated in the Company’s literature or on its website, the Company does not participate in any free or reduced fare concessionary travel schemes.

Validity of Tickets

13. The period during which you can use a ticket The period during which a ticket is valid is as printed on the ticket or stated in the notices and other publications of the Company or as contained in these Conditions of Carriage.

14. The times you can travel and the services you can use Any reduced or discounted fare tickets may be subject to restrictions such as the dates, days, and times when you can use them, and the services on which they can be used. These restrictions are set out in the notices and other publications of the Company and it is the responsibility of passengers to ensure that they are aware of such. If you travel on a service with a ticket which is not valid on that service because of such a published restriction, you will be required to purchase a full price ticket for the journey made.

15. e-Tickets The following special conditions apply to e-Tickets (i.e. those purchased via the Company’s website, App or other electronic means):
No refunds or amendments will be made in relation to e-Tickets whether before or after the date of travel (except in case of notified error as above).
As with any other ticket purchased in relation to travel on any one of the Company’s services, e-Tickets are not transferable and are only valid on the journey for which they were booked.
e-Tickets are like any other ticket purchased in relation to travel on the Company’s services – if you cannot produce a valid ticket you will not be able to travel.
If we have reason to suspect the fraudulent use of an e-Ticket, we reserve the right to confiscate or otherwise invalidate it and prevent you from travelling on our services. In such an event we reserve the right to take further proceedings should we see fit. No refund will be made in relation to any e-Ticket confiscated or invalidated under this special condition.

Use of Tickets

16. Breaking or ending a journey at intermediate places A break of journey is only allowed for interchange purposes. In such instances the passenger must travel on the first available connecting service. Failure to comply will result in the passenger having to purchase a full price ticket for the journey made.

17. If you travel further than your ticket allows If you travel to a place beyond the one specified on your ticket, you will be treated as having joined the coach without a valid ticket for that additional part of your journey and a full price ticket will have to be purchased as if it were a separate journey.

18. Withdrawal of tickets If you fail in a material respect to comply with any condition that governs the use of a ticket, the staff or agents of the Company may withdraw or otherwise invalidate the ticket.

Refunds

19. Refunds may be requested in the event of a passenger’s dissatisfaction with the service received by presenting the relevant ticket without delay to a Company official at one of the Company’s own ticket sales points and completing a Complaint Form. A refund may be issued on the spot by the Company official in accordance with Company policy, issued to staff from time to time, otherwise the official may refer the request to the Company for a subsequent decision. In other circumstances, or in the event of dissatisfaction with an official’s response, a refund request may be made by writing to the Customer Service Team, Stansted Citylink, ComfortDelGro House, 329 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6JP, United Kingdom, enclosing the relevant ticket(s) and stating the reason for the request. The Company will only consider refunding a ticket if the reason is in some way due to the Company being at fault. Should you choose to travel on another one of our services as a reasonable replacement then no refund will be due. Evidence of extenuating circumstances meaning that you would be unable to travel would be considered on an individual basis without obligation on the part of the Company.

20. No refund will be given on tickets received after the specified outward departure time, except as stated above, unless clear evidence (i.e. medical certificate) is produced of inability to travel on that date. Refunds will not be considered in respect of any ticket after the expiry of 28 days from that date. Refund requests can only be made in writing to the Customer Service Team prior to the first date of travel. No refund will be made for days on which the ticket was used.

21. The Company will not refund or replace lost or stolen tickets. New tickets must be purchased for travel. If the original tickets are found they should be sent to the Customer Service Team as above with the receipt portion of the new ticket and a covering letter, where a refund may be made at the Company’s discretion.
22. The value of any refund will be limited to the original purchase price of the relevant ticket(s) and may be subject to an administration fee, currently £5.00 per ticket, at the Company’s discretion.

Your Responsabilities/span>

23. Please check tickets and change at the time they are issued When you buy a ticket, you should make sure that it is valid for the journey you want to make and that you have received the correct change. If possible, you should tell staff about any apparent errors at that time. If you do not, the Company or agent which sold you the ticket will only consider claims about any errors if you can show to its reasonable satisfaction that an error was made on its part. In the event that a debit or credit card or other form of payment is rejected, tickets purchased by that transaction will be invalid.

24. Arriving in time to board the coach Passengers who have reserved tickets should arrive at the correct departure point for their coach not less than 15 minutes prior to the scheduled departure time. The correct departure point is the actual stop or coach station stand from which the coach will depart.

25. Passengers arriving late Where passengers arrive at the departure point later than 15 minutes before the scheduled departure time, the Company reserves the right to allow other passengers without reserved tickets to board the coach and there is no guarantee that you will be able to travel at that time. No responsibility for any loss can be accepted in such circumstances. The Company may at its absolute discretion permit passengers to use a valid ticket up to 24 hours from the pre-booked departure time subject to capacity being available on a subsequent journey but does not guarantee any priority in such circumstances. Such journey must be made in the same direction and between the same two points as the pre-booked ticket.

26. Make sure you are on the correct coach and that you get off at the right stop You are responsible for making sure that you join the correct coach and that you get off at the right stop.

27. Inspection of tickets You must show and, when required, hand over for inspection and scanning as required, a valid ticket and any accompanying discount card at the request of the staff of the Company or its agent. A ticket which registers as having been used for a previous journey will not be accepted for travel and a new ticket must be purchased. In the event of dispute, passengers are advised to purchase a new ticket and submit a refund request as above.

28. If your ticket is spoiled or altered It must be possible for the barcode/QR on the ticket to be scanned. If a ticket is defaced, damaged or tampered with it is not valid for travel. The Company reserves the right to refuse to issue a replacement ticket in such circumstances.

29. Lost or mislaid tickets A ticket is your evidence of your right to make a journey and its safekeeping is your responsibility.

30. When you have to change coaches If it is necessary to change coaches you will be responsible for your transfer between stops and for the transfer of your luggage. If this is due to the breakdown of a vehicle, passengers must follow any instructions given to them by the Company’s staff to ensure their safety.

31. Making time for connections Passengers must allow plenty of time for their coach journey to arrive in time to connect with other forms of transport provided by other carriers or before an appointment when travelling to important appointments. The Company does not accept responsibility for any delays caused by circumstances beyond our control.

32. Comfort breaks Short halts may be made on some routes for refreshments or other reasons. Passengers must return to the coach punctually within the time allowed for these halts. Coaches may have to proceed without a passenger who fails to rejoin the coach at the prescribed time as set out in the timetable or as announced by the driver. The Company will not be liable for any loss or damage caused by such an occurrence.

33. More than one person travelling on one ticket Where two or more people are included on the same ticket, the person purchasing the ticket shall be deemed to do so on the basis that he or she acts as agent for both or all the members of the party and accepts these conditions on behalf of each member of the party. The party must remain together, unless otherwise directed by a Company official (for example due to capacity on a particular vehicle), or purchase separate tickets if the passengers wish to travel separately, in which case no refund will be given.

Responsabilities of the Company

34. It is the Company’s responsibility to carry the passengers, with the minimum discomfort and inconvenience to the destination shown on the ticket. However sometimes, due to circumstances beyond the Company’s control or for other reasons, coach services are disrupted or cancelled.

35. The Company shall not be in breach of its obligations to carry the passengers if a service is cancelled due to circumstances beyond its reasonable control, which shall be deemed to include, but not be limited to traffic congestion, exceptional severe weather conditions, accidents causing delays on the coach service route, fire and/or damage at a coach station, compliance with requests of the police, deaths and collisions on the road, vandalism and terrorism and acts of God.

36. In the event of any failure by the Company to fulfil its obligations due to a circumstance beyond its reasonable control, the passenger shall be entitled to a refund of their ticket price but the Company shall have no additional liability beyond this.

37. If the Company fails to carry the passenger to their destination as shown on their ticket for any reason not otherwise excluded (for instance, and in particular due to a mechanical breakdown of the Company’s coach), the Company shall, at its own expense and discretion as to the means, arrange or provide alternative transport, usually another coach, to complete the journey as soon as reasonably practical having regard to the circumstances. Provided that the Company does so within a reasonable time, it shall have no other liability as a result of any delay in performing its obligations.

38. Limitation of Liability for Breach of Contract Notwithstanding anything to the contrary contained in these terms, the Company’s liability for any failure on its part to carry the passenger to the destination shown on the ticket shall be limited to reimbursing the passenger for the reasonable cost of alternative travel to such destination by public transport and the passenger shall be reimbursed on submission by registered post or electronic means to the Company’s office at ComfortDelGro House, 329 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6JP, United Kingdom of the appropriate receipt or other voucher for the cost of such travel, together with their original Stansted Citylink ticket. In particular, but without prejudice to the above paragraph, the Company shall have no liability for any consequential losses of the passenger as a result of failure by the Company to fulfil its obligations for example but without limitation, passengers missing flights or other onward connections.

On Board Confort

In the interest of all passengers the following “comfort” rules will apply:

39. Noise/entertainment. The playing on coaches and in coach stations of radios, cassette or CD players, personal stereos, musical instruments is not permitted. However, provided that the driver of a coach is satisfied that the sound of a personal stereo does not cause offence or inconvenience either to himself or to the other passengers, he may allow an exception to this requirement. A coach is a confined area and passengers should only use mobile telephones where essential. Where ‘wi-fi’ is provided on its coach, the Company cannot give any undertakings as to the quality of the signal, available bandwidth, download speed or continuity of such a service.

40. Alcoholic drinks. Passengers are not permitted to take alcoholic drinks onto coaches for the purpose of consuming them on board, nor to drink such drinks on the coach or to remain on the coach when in the opinion of the driver they are under the influence of alcoholic drink. Any container of alcohol must remain sealed at all times when on board the coach.

41. No Smoking policy. Passengers are not permitted to smoke, including substitute smoking materials such as electronic cigarettes, on board any vehicle operated by the Company and in all coach stations/shelters (except where it is indicated that smoking is expressly permitted). The Company is entitled to request offending passengers to remove themselves from the coach or coach station/shelter if they do not comply with a request to desist from smoking.

42. Drug and Solvent abuse. Passengers are not permitted to board or remain on board any of the Company’s services whilst under the influence of drugs and/or solvents.

43. Special Needs. Certain seats or wheelchair areas may be reserved for passengers with restricted mobility or other special needs. Passengers should always comply with any requests from staff to make such seats available. Any special requirements should be made known to the Company at least 48 hours in advance of travelling.

44. Wheelchairs. Wherever possible, the Company will assist passengers using wheelchairs. One wheelchair user per coach may be accommodated inside the vehicle provided that the wheelchair does not exceed 1200mm x 700mm in size and the space has been booked in advance. The wheelchair must be appropriately positioned and secured. Folding wheelchairs will be carried where possible; however battery-powered wheelchairs cannot be carried unless they can be safely stowed in disassembled parts in the luggage compartment of the coach. In each case, the weight of each unit must not exceed 20kg. The Company can offer no guarantee that a member of staff trained in the correct lifting and handling of the wheelchair bound passenger will be available to offer assistance. It is therefore incumbent on the passenger to make suitable arrangements to have a qualified person available to assist at boarding, departing or connecting point unless confirmed arrangements have been made in advance with the Company. The final decision regarding the safe carriage of wheelchairs and their occupants rests with the Company staff present at the time of boarding, in line with guidance issued by the Company from time to time.

45. Food & Beverages. Passengers are not allowed to take onto our coaches any hot food or beverages e.g. chips, take-away meals, coffee, tea etc. We are entitled to refuse access to any passenger with hot food or beverages. Passengers are requested not to leave litter on the coach but to dispose of it responsibly.

46. The Company reserves the right to refuse entry or to remove from the Company’s vehicle(s) any passenger who shall be or, in the opinion of the driver or other Company official, appears to be in breach of any of these comfort rules. Travel may also be denied, either at the time of the incident or subsequently, to any passenger who is abusive, violent or threatening to any member of staff or other person. Any passenger so refused or removed shall not be entitled to any refund or compensation whatsoever from the Company and the Company shall have no liability to such passenger whatsoever.

Luggate and Personal Property

47. Neither the Company nor its servants, agents or subcontractors are common carriers and luggage and personal property for carriage will only be accepted on these conditions.

48. We reserve the right to refuse to carry in the hold more than two medium sized (70 x 30 x 45 cm) suitcases, rucksacks or similar package of luggage weighing not more than 20kgs each and more than one small bag inside the coach. Additional luggage may be carried subject to accommodation being available within the vehicle as determined by the driver or other Company official, in which case excess luggage will be subject to a charge of £5 per item. Luggage carried inside the coach must not obstruct any gangway or exit.

49. Large/hazrdous luggage items The Company reserves the right to refuse trunks or other bulky articles, or articles of an objectionable or dangerous nature or which have sharp or protruding edges which may tear or damage other luggage with which it is packed within the coach. The Company is also entitled to request any passenger to open any article of luggage for inspection by the driver or other authorised employee of the Company in the presence of the passenger if, for reasons of security, the Company considers it necessary to do so. Subject to availability of accommodation and payment of the appropriate charge, bicycles and skis/surfboards will be carried provided they are packed in such a way as to prevent damage to other luggage. Fragile items such as electronic goods, portable televisions, radios etc. will only be carried if they are of reasonable size and securely packed. The Company will not be responsible for any damage to such items howsoever caused. Luggage of a potentially hazardous nature (including without limitation weapons, firearms, explosives or flammable items) is not permitted to be carried on any coach without the express permission of a Company official.

50. Passengers are responsible for getting themselves and their luggage onto the correct service. Medication and valuables should not be stowed in the luggage hold but taken on board. If the Company’s staff assists with luggage, it remains the passenger’s responsibility to see it on and off the coach. The passenger must also look after his or her luggage at all times including whilst at coach stations, stops and on the coach.

51. Luggage given into the custody of the Company must be clearly and appropriately labelled and securely packed and locked/fastened. The passenger’s name, destination and contact telephone number should be shown on the outside of the luggage.

52. The Company will not be liable for loss or damage to passengers luggage or to any possessions of the passenger unless such a loss or damage is caused by negligence on the part of the Company, its servants or agents; and, in the event of the Company being liable for loss or damage under this clause, its liability in such case shall be limited to the sum of £100 for any single claim. Where an item of luggage contains items belonging to more than one person, only one claim will be considered by the Company. The Company’s liability will be limited to £25 for any one item within the luggage lost or damaged. The Company will not be liable for any monetary loss whatsoever. This includes currency, valuable securities such as cheques, money orders, premium bonds and certificates and all other items which may be valued in money or money’s worth. The Company recommends passengers to insure their luggage and personal property.

53. Loss of luggage or personal property must be notified immediately to a Company employee and also to the local Police Station. The Company reserves the right to levy a charge for storage and return of lost property in accordance with the applicable regulations. Any lost property which is unclaimed will be disposed of after 60 days, although property considered to be perishable or hazardous may be disposed of immediately. Any item of luggage which may be the cause of cause of concern from a security viewpoint may be passed to the police or other competent authority which could result in its destruction. The Company will accept no liability in respect of the safe keeping of lost or unattended luggage except as detailed above.

Carriage of Animals

54. Animals, other than guide dogs accompanying registered blind persons and hearing dogs accompanying deaf persons, with suitable identification, will not be carried on the Company’s services.

55. If an animal is taken on board without the driver’s permission the passenger will be required to remove it.

General

56. The published journey times of services are approximate only and the Company does not undertake that services will start or arrive at the time specified in its timetables or on its website or that such services will connect with any other services shown as connecting services.

57. Except as provided in these terms, the Company will not be held liable for any loss howsoever arising or caused as a result of any delay to such services or by the same not operating in accordance with their published timings.

58. The Company reserves the right to alter its timetables or suspend, cancel or withdraw services or departures or other facilities without notice, whether before or after a passenger has booked accommodation on the same.

59. The right is reserved to provide carriage between the points stated on the ticket issued to the passenger by means other than the vehicles scheduled to run on the journeys to which the ticket relates.

60. Any arrangements for hotel accommodation, meals, refreshments, admissions to or for the use of premises, vehicles (including coaches), trains, ferries, aircraft or other means of conveyance operated by persons or bodies other than the Company are made by the Company as agent for and on behalf of the passenger, on the express condition that the Company shall not be liable for any loss, damage, injury, delay or inconvenience howsoever caused to the passenger as a result of any such arrangements for such matters or use thereof. Such arrangements are subject to any by-laws, regulations or conditions of the provider of the facility.

61. Applicable law Any ticket sold or arrangement entered into on behalf of the passenger is on the condition that the laws of England shall apply to the contract arising and to the determination of the rights and liabilities of the respective parties and that no action or other proceedings shall be brought by either party in relation to the contract or for damages independent of such contract except in a court of competent jurisdiction in England. Unless otherwise stated in these Conditions of Carriage, no person other than the passenger or the Company shall have the benefit of, or be entitled to rely upon or enforce any term of any contract of carriage between these parties. Any reference herein to gender shall include all genders, and singular and plural shall apply according to context.