Ogólne warunki i zasady

×

Ogólne warunki i zasady

Ogólne Warunki Przewozu

Regulamin i procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie. Chociaż dokładamy starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualizowane i prawidłowe, firma Terravision nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w związku z korzystaniem z tych informacji.

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z Ogólnymi warunkami i zasadami dotyczącymi następujących zagadnień:

Definicje
Korzystanie z usług
Świadczone usługi
Bilety
Wstęp do pojazdu
Bagaż
Obowiązki Terravision
Roszczenia
Kupony dla pasażerów
Obowiązki pasażerów
Komunikacja prowadzona przez Terravision
Wnioski
Polityka prywatności

Definicje
Niżej wymienione słowa posiadają następujące definicje: “Pojazd”: oznacza pojazd, autobus lub inny środek transportu dostarczony przez Terravision, w którym pasażerowie odbywają podróż; “podróż“: podróż, do której prawo mają pasażerowie na podstawie informacji na bilecie; “usługa“: działalność prowadzona przez Firmę; “bagaż“: każdy obiekt, który pasażer przewozi ze sobą podczas podróży.

Korzystanie z usług
Podróżni muszą posiadać ważne bilety w celu korzystania z usług transportowych. Muszą zachować je przy sobie przez cały czas trwania podróży. Podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu. W przypadku biletów w dwie strony, podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu na końcu podróży powrotnej.

Świadczone usługi
Przewóz: Terravision przewozi w swoich pojazdach pasażerów, którzy posiadają ważne bilety. Bilet jest zapisem umowy między Firmą a pasażerem. Bilet pozostaje własnością Terravision i musi być okazany na wniosek pracowników Firmy. Na wyraźną prośbę bilet musi zostać zwrócony pracownikom firmy Terravision. Bilety zakupione w Internecie są wystawiane imiennie na pasażera: w ten sposób mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, nie zaś przekazywane osobom trzecim.

Pasażerowie niepełnosprawni. Pasażerom niepełnosprawnym, którzy nie poinformowali o swojej niepełnosprawności podczas rezerwacji usług, pracownicy Terravision mogą odmówić obsługi i przewozu.
Nieletni Terravision nie świadczy usług dla osób małoletnich bez opieki (poniżej 14 roku życia). Opiekun i inne usługi specjalne nie są dostępne. Każdej osobie poniżej 14 roku życia musi towarzyszyć pasażer mający co najmniej 16 lat, zaś ich bilety muszą być zarezerwowane wspólnie.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat w dacie wyjazdu mogą siedzieć na kolanach osoby dorosłej, lub, po uiszczeniu pełnej ceny biletu, we własnym fotelu. Dzieci powyżej 2 roku życia muszą mieć swoje własne miejsce i uiścić pełną cenę biletu.  Fotelików dziecięcych nie można przewozić na pokładzie autobusu.
Zwierzęta Terravision nie ma obowiązku przewozu zwierząt w swoich pojazdach, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niesłyszących.

 Bilety
Ważność biletów
Bilet pozwala na korzystanie z usług Terravision i odbycia podróży opisanej na bilecie. Zmienione lub uszkodzone bilety tracą ważność na podróż opisaną na bilecie. Jeżeli bilet zostanie uszkodzony przed podróżą, pasażer może zażądać jego wymiany co najmniej na tydzień przed wyjazdem za okazaniem dowodu zakupu, dokumentu identyfikacji osobistej i po rozsądnym wyjaśnieniu uszkodzenia.
E-bilety
W przypadku opóźnienia, które spowoduje, że pasażerowie spóźnią się i nie skorzystają z usługi wskazanej na bilecie, bilet jest ważny na kolejną podróż. Jeśli pasażer spóźni się na ostatni kurs danego dnia, bilet jest ważny w dniu następnym.
Rezerwacja miejsc siedzących
Pasażerowie, którzy chcą zarezerwować miejsca na konkretny kurs autobusu, muszą zarezerwować sobie miejsce przed dniem podróży. Rezerwacji miejsc siedzących dokonuje się w zależności od ich dostępności podczas danego kursu.  W autobusach Terravision można zarezerwować dowolne miejsce siedzące. Pasażer może anulować lub zmienić swoją rezerwację powiadamiając o tym Terravision przed datą podróży wskazaną na bilecie. Pasażerowie są zobowiązani do uiszczenia opłaty w celu zmiany rezerwacji.  Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami opublikowanymi w witrynie w www.terravision.eu.
Korekty biletów
Pasażerowie mogą zażądać korekty typu biletu lub miejsca przeznaczenia, pod warunkiem, że dokonuje się tej samej podróży. Wszelkie korekty muszą zostać wykonane przed datą podróży wskazaną na bilecie.
Bilety mogą zostać skorygowane tylko w placówkach Terravision lub przez specjalnie przydzielonych pracowników Terravision. Jeśli cena skorygowanego biletu będzie wyższa niż zapłacona, pasażer musi zapłacić różnicę w cenie.
Obowiązki pasażera
Pasażer musi sprawdzić swój bilet, aby upewnić się, że zawiera on prawidłowe dane. Biuro firmowe lub agencyjne Terravision musi być natychmiast poinformowane o znalezionych błędach. Jeśli bilet został przesłany do pasażera za pośrednictwem poczty, ewentualne błędy muszą być przekazane w terminie dwóch dni od daty odbioru biletu, zawsze przed datą planowanej podróży.  W przypadku posiadania e-biletu pasażer musi sprawdzić poprawność biletu na ekranie komputera po dokonaniu zakupu na naszej stronie internetowej. E-bilet po potwierdzeniu nie może zostać zmieniony. Poprawione zostaną jedynie błędy nie będące oczywistymi błędami, o których pasażer przekaże informacje jak najszybciej do Terravision.
Nieważny bilet
Pasażerowie muszą podróżować z ważnymi biletami. Jeżeli kontrola wykaże, że pasażer posiada nieważny bilet, zostanie on poproszony do opuszczenia autobusu lub, alternatywnie, o zakupienie biletu u kierowcy.
Fałszywe e-bilety
Terravision zastrzega sobie prawo do konfiskaty e-biletu posiadanego przez pasażera, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania go za fałszywy. Ponadto pasażerowi, który znalazł się w posiadaniu fałszywego biletu, zostanie uniemożliwione korzystanie z usług Terravision i może on ponieść prawne konsekwencje swego czynu.
Utracony bilet
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za zastąpienie zagubionych lub skradzionych biletów. W przypadku utraty lub kradzieży biletu, pasażerowie, którzy nadal chcą korzystać z usług Firmy, muszą zakupić nowy bilet.

Wstęp do pojazdu
Przystanki
Do pojazdu można wsiadać oraz wysiadać z niego wyłącznie na oficjalnych przystankach umieszczonych wzdłuż trasy przejazdu, oznaczonych za pomocą specjalnych znaków. Oprócz obowiązkowych przystanków oznaczonych specjalnym znakiem z logo lub pokazanych w witrynie www.terravision.eu, zatrzymanie się na wszystkich innych przystankach, na których pasażer pragnie wysiąść, jest możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji.
Spóźnienie pasażera
Należy pamiętać, aby pojawić się na przystanku na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu.  Firma Terravision nie jest odpowiedzialna za kursy pominięte przez pasażerów z powodu ich spóźnienia i nie jest zobowiązana do opóźniania wszelkich usług z powodu oczekiwania na spóźnionych pasażerów.
Zalecenia
Bilety na lotnisko: Należy wybrać odpowiednią godzinę i czas transferu tak, aby dotrzeć na lotnisko na co najmniej 2 godziny przed planowanym odlotem i mieć wystarczającą ilość czasu na odprawę oraz wszystkie inne formalności związane z lotem. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności pozostające poza jej kontrolą, takie jak duże natężenie ruchu i wypadki drogowe. W przypadku nieprzestrzegania wskazanych terminów i wybrania transferu, który nie pozostawia wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procedury wejścia na pokład, Klient nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania.

Bagaż
Dopuszczalny bagaż
Terravision nie wymaga opłat za bagaż, nie ma żadnych ograniczeń co do liczby sztuk bagażu, które mogą być przewiezione, tak długo, jak istnieje odpowiednia ilość miejsca w luku bagażowym. Mały bagaż podręczny jest dozwolony na pokładzie autobusu, jeśli można go zmieścić na półkach nad głową, przy czym nie może on stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Ocena tego stanu rzeczy pozostaje całkowicie w gestii kierowcy.
Odpowiednio do ilości miejsca w autobusie, personel może zezwolić na przewóz sprzętu narciarskiego, rolek, rowerów i innych “specjalnych” elementów bagażu, przechowywanych w odpowiednich pokrowcach lub walizkach, zgodnie z obowiązującą taryfą. Pasażerowie mogą skontaktować się z Terravision w celu ustalenia, czy przewóz danego bagażu jest dozwolony.
Delikatne przedmioty, np. elektronika, przenośne telewizory i radia są dozwolone jedynie, jeśli posiadają rozsądne wymiary. Przewóz niewielkich instrumentów muzycznych, takich jak gitary, wiolonczele, skrzypce i altówki na pokładzie autobusu jest dozwolony, jeżeli właściciel zarezerwował dla nich miejsce i opłacił wymagane opłaty. Wózki inwalidzkie i inne środki służące osobom niepełnosprawnym do poruszania się mogą być przewożone bezpłatnie na pokładzie autobusu.
Kierowcy autobusów są zobowiązani do udzielenia pomocy pasażerom odnośnie ich bagażu, ale nie są zobowiązani do jego podnoszenia.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Terravision nie przyjmuje na pokład swoich autobusów bagażu o wadze przekraczającej 32 kg lub wymiarach przekraczających 81 cm wysokości, 119 cm długości i 119 cm szerokości. Limity wagowe nie mają zastosowania do środków służących osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
Terravision nie jest odpowiedzialna za przedmioty nie opakowane w odpowiedni sposób, łatwo psujące się lub kruche, lub też za niewielkie szkody na powierzchniach zewnętrznych bagażu (na przykład, rysy, plamy, brud, wgniecenia) powstałe na skutek normalnego zużycia.
Bagaż zabroniony
Terravision nie przewozi: broni palnej, noży lub dowolnych obiektów ostrych, broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych (za wyjątkiem leków), narkotyków lub rozpuszczalników, toksycznych lub szkodliwych substancji takich jak trutka na szczury, zakażona krew; materiałów radioaktywnych, substancji żrących, takich jak rtęć; akumulatorów i każdych innych przedmiotów, jakie Firma uzna za niebezpieczne, które mogą spowodować szkody lub są nieodpowiednie do tego rodzaju przewozów ze względu na wagę, kształt, stopień kruchości oraz produkty łatwo psujące się.
Elementy wymienione powyżej jako bagaż zabroniony zostaną niezwłocznie usunięte z pojazdu, jeśli zostaną znalezione na jego pokładzie.
Pakowanie i identyfikacja bagażu
Cały bagaż należący do pasażera musi być odpowiednio zapakowany i oznaczony numerem telefonu i adresem właściciela (pasażera). Terravision zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bagażu, który po przeprowadzeniu kontroli nie spełnia wyżej wymienionych wymagań. Cały bagaż, z wyłączeniem bagażu podręcznego, powinien być przechowywany w odpowiednich lukach bagażowych autobusu.
Bagaż podręczny
Bagaż podręczny powinien być przechowywany w przedziale obok pasażera i pozostawać do jego dyspozycji. Z tego powodu pasażer jest wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za utratę bagażu. Zalecamy przechowywać kosztowności i przedmioty wartościowe, takie jak środki pieniężne, biżuteria, dowody tożsamości, elektronika i leki ratujące życie, w bagażu podręcznym.
Zagubienie bagażu
W przypadku, gdy bagaż zostanie zagubiony w pojeździe lub na dworcu autobusowym, zajmie się nim firma Terravision. Pasażer będzie musiał uiścić opłatę za tą usługę włącznie z wysyłką utraconego bagażu w razie potrzeby. Bagaż nie opisany numerem telefonu pasażera i jego adresem jest usuwany w ciągu jednego miesiąca po znalezieniu go. Zawartość bagażu zostanie zbadana i – jeśli oceni się ją jako niebezpieczną lub psującą się – usuwana w ciągu 48 godzin od odkrycia takiego elementu bagażu. Bagaż znaleziony przez innych pasażerów i dostarczony bez zwłoki do personelu obsługującego pojazd, również będzie przechowywany przez Terravision. Utrata bagażu musi natychmiast zostać zgłoszona do naszego personelu i potwierdzona szczegółowym opisem wszystkich utraconych przedmiotów w ciągu 72 godzin po zakończeniu podróży w formie listownej. Należy ją przesłać do Terravision, Via Archimede 164 – 00197 Rzym – Włochy – lub drogą e-mailową na adres: helpdesk@terravision.eu lub inny adres poczty elektronicznej opublikowany i służący do tego celu. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które nie zostały zgłoszone. Odpowiedzialność Terravision za zagubiony lub uszkodzony bagaż jest ograniczona do przypadków działania umyślnego lub zaniedbań ze strony pracowników firmy. W każdym przypadku ograniczona jest do maksymalnej wartości 100 €. Zawartość bagażu musi być udokumentowana. Terravision zaleca, aby ubezpieczyć bagaż na okoliczność powstania szkód związanych z umową o przewóz z odpowiednimi firmami ubezpieczeniowymi.

Obowiązki Terravision
Przewóz
Firma Terravision zobowiązana jest do przewozu pasażerów posiadających ważny bilet wraz z ich bagażem zgodnie z powyższymi zasadami. Firma jest również zobowiązana do zmniejszenia dyskomfortu i niedogodności do minimum podczas podróży.
Opóźnienia lub odwołanie kursów
Rozkłady jazdy opublikowane na www.terravision.eu zawierają przybliżone godziny. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, informowania użytkowników o przyczynach zmian, jak również o wszelkich alternatywnych rozkładach jazdy. Terravision może również zawiesić lub anulować kursy autobusów, informując pasażerów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym przypadku Firma może zdecydować o dodaniu nowych kursów autobusów, aby zastąpić zawieszone, lub też przedłużyć ważność biletów pasażerów. Ponadto, jeśli po przedłużenia ważności biletu, pasażer nie będzie mógł skorzystać z usługi, Terravision zwróci koszt biletu, jeżeli pozostanie on niewykorzystany.  Jeśli dokonano już jednej podróży, zostanie zwrócone tylko 50% ceny biletu. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty ponoszone przez pasażerów z powodu opóźnień w wykonywaniu usług lub ich odwołania, za wyjątkiem przypadków opisanych powyżej. Firma Terravision nie jest zobowiązana do wynagrodzenia pasażerów, którzy nie zarezerwowali swojej podróży.
Anulacja po rozpoczęciu wykonywania usługi
O ile nie dzieje się to z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Terravision, jeśli autobus przewożący pasażerów zatrzyma się przed dotarciem do wybranego przez pasażera miejsca docelowego podróży i nie będzie kontynuował jazdy, firma ma prawo wybrać jedną z następujących opcji: a) wybór alternatywnego środka transportu, który gwarantuje przybycie pasażera do miejsca przeznaczenia; b) zapewnienie pojazdu zastępczego; c) refundacja kosztów poniesionych przez pasażera.
Brak odpowiedzialności
Terravision nie jest odpowiedzialna za okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy. Oto przykłady zdarzeń znajdujących się poza kontrolą firmy: wojna lub stan zagrożenia, wypadki na trasach, niekorzystne i wyjątkowe warunki pogodowe, pożary i / lub uszkodzenia przystanków, wandalizm, terroryzm, nieprzewidziane natężenie ruchu, zamieszki lub niepokoje lokalne.
Uszkodzenia ciała lub śmierć
Terravision wynagrodzi szkody poniesione w związku z własnymi zaniedbaniami w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera.
Linie lotnicze
Wszystkie połączenia lotnicze publikowane przez Terravision obsługiwane są przez niezależne linie lotnicze.  W związku z tym Terravision nie jest odpowiedzialna za jakość usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa lub za jakiekolwiek opóźnienia lotów lub ich odwołanie lub też za opublikowanie nieprawidłowych informacji.

Reklamacje
Procedura
Pasażer musi osobiście złożyć reklamację oraz – w razie potrzeby – przedstawić dowód tożsamości i zakupu biletu. Jeśli bilet jest wystawiony w imieniu więcej niż jednego pasażera, wszyscy pasażerowie muszą złożyć reklamację jednocześnie. Reklamacje muszą być składane w biurach Terravision lub wysyłane drogą e-mailową na adres claims@terravision.eu.  Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty wyjazdu. Zakupione bilety muszą być załączone do reklamacji.

Kupony dla pasażerów
Funkcje
Każdy kupon jest: osobisty, z możliwością zmiany na osobę trzecią, ważny przez sześć miesięcy od daty wydania na nim umieszczonej. Kupony można wykorzystać na wszystkie usługi Terravision oraz w Terracafé w Rzymie i Florencji.
Korzystanie z kuponów
Jeżeli pasażer chce skorzystać z usługi, której cena jest wyższa niż wartość kuponu, musi on uiścić ewentualną różnicę.  Jeśli koszt jest niższy, nowy kupon będzie wydany do maksymalnej wartości 8,00 €.

Obowiązki pasażerów
Wymagane zachowanie
Pasażerowie muszą poprawnie i racjonalnie zachowywać się na przystankach i na pokładzie autobusów, uważnie stosując się do instrukcji dostarczonych przez personel Terravision.
Zachowanie zabronione
Niewłaściwe zachowanie pasażerów jest zabronione.  Przykłady niewłaściwego zachowania: grożenie personelowi Terravision lub innym użytkownikom usługi, przechowywanie bagażu w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, blokowanie wyjść awaryjnych lub przejścia między fotelami w autobusie, używanie radia, granie w głośne gry, używanie instrumentów muzycznych lub urządzeń radiowych, które przeszkadzają innym użytkownikom. Nie wolno spożywać alkoholu lub narkotyków na pokładzie, a pasażerowie pod wpływem tych substancji nie mogą wsiąść na pokład autobusu. Terravision zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi wstępu na pokład autobusu lub pomocy w jego opuszczeniu, jeśli pasażer ten zaniedbuje te zasady.
Odpowiedzialność za zachowanie innych pasażerów
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania popełnione przez innych pasażerów w autobusie lub na przystanku. Firma jednakże monitoruje zachowanie wszystkich użytkowników.

Komunikacja prowadzona przez Terravision
Terravision dostarcza pasażerom informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy, komunikaty ogólne lub dotyczące anulacji lotów za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy rezerwacji podróży. Wiadomość e-mail jest uznawana za potwierdzenie odbioru. Jeśli Terravision nie otrzymała poprawnego adresu e-mail, należy sprawdzić rozkład lotów na 24 – 72 godziny przed odlotem na witrynie www.terravision.eu lub w jednym z punktów informacyjnych Firmy.

Wnioski
Wskazania
Umowa przewozu nawiązana z firmą Terravision podlega aktualnym Ogólnym warunkom przewozu pasażerów i bagażu, a także przepisom odpowiednich regulaminów i regulacji prawnych zależnie od konkretnych zagadnień.  Niniejszy tekst odwołuje się do ogólnych warunków i zasad Terravision, które są integralną częścią umowy.
Znajdują się tu informacje na temat przetwarzania danych, celów i metod tego procesu, a także informacje dotyczące komunikacji i udostępniania danych przekazanych Terravision (zwanej również dalej “Firmą”) przez użytkowników podczas odwiedzin witryny www.terravision.eu (zwane również dalej “Witryną”).
Cel i długość przetwarzania danych są ściśle związane z odwiedzinami użytkownika w Witrynie.
Firma może wykorzystywać dane, które podał użytkownik we wszystkich celach związanych z odwiedzinami w Witrynie, w tym w celu zapewnienia, że uzyska on dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Witrynę. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych również we wszystkich innych celach prawnych związanych z jej działalnością.
W razie potrzeby Terravision ma prawo do zmiany Polityki prywatności w wyniku inicjatyw branżowych lub zmian prawnych, IIP lub metod gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, zmian usług lub technologii.
Różnice te wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez Firmę w Witrynie.
Dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Terravision po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Polityki prywatności oznacza, że użytkownik wyraża milczącą zgodę Politykę na prywatności wraz ze zmianami. Dlatego istotne jest, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z Polityką prywatności, dzięki czemu będzie posiadał aktualne informacje dotyczące wszelkich zmian. Jeżeli Terravision zasadniczo zmieni IIP i metody gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, IIP i zarządzanie odpowiednimi danymi użytkownika będą nadal podlegać Polityce prywatności, na mocy której zostały zebrane, pod warunkiem że użytkownik został poinformowany i nie sprzeciwia się tej zmianie.
Firma ma prawo w szczególności do:
a) przetwarzania danych przewidzianych do przeprowadzania analiz, badań rynkowych i statystyk związanych z badaniem poziomu zadowolenia użytkowników i ich preferencji dotyczących usług Firmy;
b) przetwarzania danych, które podał użytkownik oraz informacji związanych z nawigacją w Witrynie w celu zidentyfikowania profili komercyjnych i korzystania z nich w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych; z tego powodu firma może używać tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików zapisywanych przez komputer w celu monitorowania nawigacji w Witrynie;
c) informowania o nowych funkcjach serwisu i, bardziej ogólnie, o inicjatywach Firmy.
Wszystkie dane mogą być również ujawnione do celów przetwarzania, zgodnie z powyższymi informacjami oraz w granicach opisanych powyżej, stronom trzecim, publicznym lub prywatnym, takim jak firmy, które prowadzą badania rynkowe i statystyczne, firmom marketingowym, reklamowym, oferującym usługi promocji i sprzedaży.
Dostarczanie danych i zgoda na przetwarzanie, komunikację i ich ujawnienie w wyżej wymienionych celach jest obowiązkowe w ramach uczestnictwa w projekcie. Odmowa dostarczenia wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie, komunikację i ujawnienie oznacza odmowę uczestnictwa w projekcie i brak możliwości ukończenia działań związanych z projektem.
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane komputerowo, zarówno w trybie online, jak i offline, przez specjalnie przydzielone przez Firmę osoby, takie jak pracownicy Firmy, współpracownicy i konsultanci.
Witryna może zawierać odnośniki, które mogą przenieść użytkownika do innych witryn. Witryny, do których odnośniki znajdują się na witrynie www.terravision.eu nie są pod kontrolą Firmy i mogą posiadać inne Polityki prywatności niż opisana tutaj. W związku z tym Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności na witrynach innych niż www.terravision.eu.
Ponadto Firma nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie przekazywanie danych osobistych lub poufnych lub informacji o innym charakterze w części Witryny poświęconej Forum.
Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych podanych przez użytkownika wszelkim stronom trzecim będącym nabywcami firmy lub jej oddziałów.
Można domagać się swoich praw, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji co do źródła danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku użytkowania narzędzi elektronicznych do przetwarzania danych, na temat danych identyfikacyjnych dotyczących kontrolera danych i osób lub kategorii osób, do których te dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi; w kwestii aktualizacji, sprostowania, integracji, anulowania, transformacji i blokowania nielegalnie przetworzonych danych – w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem:
Administratorem danych jest Terravision London Finance. Z firmą skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: helpdesk@terravision.eu.
Siedziba: Park View 183 -189 ,The Vale London, W37RW.