Polityka prywatności

Znajdują się tu informacje na temat przetwarzania danych, celów i metod tego procesu, a także informacje dotyczące komunikacji i udostępniania danych przekazanych Terravision (zwanej również dalej “Firmą”) przez użytkowników podczas odwiedzin witryny www.terravision.eu (zwane również dalej “Witryną”).
Cel i długość przetwarzania danych są ściśle związane z odwiedzinami użytkownika w Witrynie.
Firma może wykorzystywać dane, które podał użytkownik, we wszystkich celach związanych z odwiedzinami w Witrynie, w tym w celu zapewnienia, że uzyska on dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Witrynę. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych również we wszystkich innych celach prawnych związanych z jej działalnością.

W razie potrzeby Terravision ma prawo do zmiany Polityki prywatności w wyniku inicjatyw branżowych lub zmian prawnych, IIP lub metod gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, zmian usług lub technologii.
Różnice te wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez Firmę w Witrynie.
Dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Terravision po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Polityki prywatności oznacza, że użytkownik wyraża milczącą zgodę na Politykę Prywatności wraz ze zmianami. Dlatego istotne jest, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z Polityką prywatności, dzięki czemu będzie posiadał aktualne informacje dotyczące wszelkich zmian. Jeżeli Terravision zasadniczo zmieni IIP i metody gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, IIP i zarządzanie odpowiednimi danymi użytkownika będzie nadal podlegać Polityce prywatności, na mocy której zostały zebrane, pod warunkiem, że użytkownik został poinformowany i nie będzie sprzeciwiał się tej zmianie.

Firma ma prawo w szczególności do:
a) przetwarzania danych przewidzianych do przeprowadzania analiz, badań rynkowych i statystyk związanych z badaniem poziomu zadowolenia użytkowników i ich preferencji dotyczących usług Firmy;
b) przetwarzania danych, które podał użytkownik oraz informacji związanych z nawigacją w Witrynie w celu zidentyfikowania profili komercyjnych i korzystania z nich w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych; z tego powodu firma może używać tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików zapisywanych przez komputer w celu monitorowania nawigacji w Witrynie;
c) informowania o nowych funkcjach serwisu i – bardziej ogólnie – o inicjatywach Firmy.
Wszystkie dane mogą być również ujawnione do celów przetwarzania, zgodnie z powyższymi informacjami, a także w granicach opisanych powyżej, stronom trzecim, publicznym lub prywatnym, takim jak firmy, które prowadzą badania rynkowe i statystyczne, firmom marketingowym, reklamowym, oferującym usługi promocji i sprzedaży.
Dostarczanie danych i zgoda na przetwarzanie, komunikację i ich ujawnienie w wyżej wymienionych celach jest obowiązkowe w ramach uczestnictwa w projekcie. Odmowa dostarczenia wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie, komunikację i ujawnienie oznacza odmowę uczestnictwa w projekcie i brak możliwości ukończenia działań związanych z projektem.
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane komputerowo, zarówno w trybie online, jak i offline, przez specjalnie przydzielone przez Firmę osoby, takie jak pracownicy Firmy, współpracownicy i konsultanci.
Witryna może zawierać odnośniki, które mogą przenieść użytkownika do innych witryn. Witryny, do których odnośniki znajdują się na witrynie www.terravision.eu nie są pod kontrolą Firmy i mogą posiadać inne Polityki prywatności niż opisana tutaj. W związku z tym Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności na witrynach innych niż www.terravision.eu.
Ponadto Firma nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie przekazywanie danych osobistych lub poufnych lub informacji o innym charakterze w części Witryny poświęconej Forum.
Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych podanych przez użytkownika wszelkim stronom trzecim będącym nabywcami firmy lub jej oddziałów.
Można domagać się swoich praw, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji co do źródła danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku użytkowania narzędzi elektronicznych do przetwarzania danych, na temat danych identyfikacyjnych dotyczących kontrolera danych i osób lub kategorii osób, do których te dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi; w kwestii aktualizacji, sprostowania, integracji, anulowania, transformacji i blokowania nielegalnie przetworzonych danych – w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem:
Administratorem danych jest Terravision London Finance. Z firmą skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: helpdesk@terravision.eu – siedziba: Park View 183 -189 ,The Vale London, W37RW.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.