Ogólne warunki i zasady

Ogólne Warunki Przewozu
Regulamin i procedury mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Chociaż dokładamy starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualizowane i prawidłowe, firma Terravision nie odpowiada za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w wyniku korzystania z poniższych informacji.
Kliknij poniżej, aby zapoznać się z Ogólnymi warunkami i zasadami dotyczącymi następujących zagadnień:

Definicje
Korzystanie z usług
Świadczone usługi
Bilety
Wstęp do pojazdu
Bagaż
Obowiązki Terravision
Roszczenia
Kupony dla pasażerów
Obowiązki pasażerów
Komunikacja prowadzona przez Terravision
Wnioski
Conditions of Carriage Stansted Services
Warunki Airport Bus Express
Terms and Conditions Barzi
Warunki Aerobus
Warunki Prague Airport Transfers
Modlin Bus – Terms and Conditions
Faroshuttlebus – Terms and Conditions

Korzystanie z usług
Wykorzystane w poniższym dokuencie terminy definiuje się w następujący sposób : “Pojazd”:oznacza pojazd, autobus lub inny środek transportu dostarczony przez Terravision, w którym pasażerowie odbywają podróż; “podróż“: podróż, do której uprawnieni są pasażerowie na podstawie informacji zawartej na bilecie; “usługa“: działalność prowadzona przez Firmę; “bagaż“: każdy obiekt, który pasażer przewozi ze sobą podczas podróży.

Korzystanie z usług
W celu korzystania z usług transportowych podróżni muszą posiadać ważne bilety. Bilety należy zachować przy sobie przez cały czas trwania podróży. Podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu. W przypadku biletów w obie strony, podróż jest uznana za zakończoną po opuszczeniu pojazdu na końcu podróży powrotnej.

Świadczone usługi
Przewóz: Na pokładzie pojazdów Terravision przewożeni są pasażerowie, którzy posiadają ważne bilety. Bilet jest zapisem umowy między Firmą a pasażerem. Bilet pozostaje własnością Terravision i musi być okazany na wniosek pracowników Firmy. Na wyraźną prośbę bilet musi zostać zwrócony pracownikom firmy Terravision.

Pasażerowie niepełnosprawni. Pasażerom niepełnosprawnym, którzy nie poinformowali o swojej niepełnosprawności podczas rezerwacji usług, pracownicy Terravision mogą odmówić obsługi i przewozu.

Nieletni Terravision nie świadczy usług dla osób małoletnich bez opieki (poniżej 14 roku życia). Opiekun i inne usługi specjalne nie są dostępne. Każdej osobie poniżej 14 roku życia musi towarzyszyć pasażer mający co najmniej 16 lat, przy czym ich bilety muszą być zarezerwowane wspólnie.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat w dniu wyjazdu mogą siedzieć na kolanach osoby dorosłej, lub, po uiszczeniu pełnej ceny biletu, we własnym fotelu. Dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć swoje własne miejsce i uiścić pełną cenę biletu. Na pokładzie auobusu nie można przewozić fotelików dziecięcych.
Zwierzęta Terravision nie ma obowiązku przewozu zwierząt w swoich pojazdach, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niesłyszących.

Bilety
Ważność biletów
Bilet pozwala na korzystanie z usług Terravision i odbycia podróży wskazanej na bilecie. Zmodyfikowane lub uszkodzone bilety tracą ważność na podróż wskazaną na bilecie.

Bilety
Bilety należy wydrukować i okazać personelowi Terravision w momencie wejścia na pokład autobusu. Informacje na temat zasad użytkowania biletów znajdują się na stronie internetowej. W sytuacji, kiedy pasażerowie w wyniku opóźnienia lub z innych przyczyn, nie skorzystają z usługi o czasie wskazanym na bilecie, bilet będzie ważny na kolejną podróż. Jeśli pasażer spóźni się na ostatni kurs danego dnia, bilet jest ważny w dniu następnym. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają jedynie pasażerowie będący w posiadaniu biletu z datą na dany kurs.

Rezerwacja miejsc
Pasażerowie, którzy chcą zarezerwować miejsca na konkretny kurs autobusu, muszą zarezerwować bilety online odpowiednio wcześniej przed planowaną datą podróży. Rezerwacji miejsc siedzących dokonuje się w zależności od ich dostępności podczas danego kursu.

Korekta biletów
Pasażerowie mogą zmodyfikować datę oraz czas podróży na bilecie. Aby dokonać zmiany daty i/lub czasu na bilecie, należy zalogować się do konta Terravision odpowiednio wcześniej przed podróżą. Bilety zakupione bezpośrednio na przystanku nie podlegają modyfikacji.

Obowiązki pasażera
Przed dokonaniem zakupu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość danych na bilecie. Dokonując zakupu e-biletu na naszej stronie internetowej, przed zaakceptowaniem transakcji, należy upewnić się, czy dane widoczne na ekranie komputera są prawidłowe.

Zasady anulowania rezerwacji
Bilety Terravision nie podlegają zwrotowi. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za błedy popełnione przez paseżerów podczas procesu rezerwacji biletów, zmiany w planach podróży ze strony pasażerów oraz sytuacje będące wynikiem opóźnionych bądź odwołanych lotów.

Nieważny bilet
Pasażerowie muszą podróżować z ważnymi biletami. Jeżeli kontrola wykaże, że pasażer posiada nieważny bilet, zostanie on poproszony o opuszczenie autobusu lub o zakupienie biletu u kierowcy.

Fałszywe e-bilety
Terravision zastrzega sobie prawo do konfiskaty wydrukowanego e-biletu posiadanego przez pasażera, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania go za fałszywy. Ponadto pasażerowi, który znalazł się w posiadaniu fałszywego biletu, zostanie uniemożliwione korzystanie z usług Terravision i może on ponieść prawne konsekwencje swego czynu.

Utracony bilet
Terravision zastrzega, ze zagubione lub skradzione bilety nie będą zastąpione. W przypadku utraty lub kradzieży biletu, pasażerowie, którzy nadal chcą korzystać z usług Firmy, muszą zakupić nowy bilet.

Polityka zwrotów
Bilety Terravision nie podlegają zwrotowi. Firma Terravision nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy z powodu błędnych rezerwacji, zmian planów podróży lub opóźnionych/odwołanych lotów.

Wstęp do pojazdu
Przystanki
Do pojazdu można wsiadać oraz wysiadać z niego wyłącznie na oficjalnych przystankach umieszczonych wzdłuż trasy przejazdu, oznaczonych za pomocą specjalnych znaków. W obowiązku pasażera jest dotarcie na odpowiedni przystanek i upewnienie się, że wsiada na pokład odpowiedniego autobusu. Mapa przystanków Terravision zjajduje się na stronie internetowej.

Spóźnienie pasażera
Należy pamiętać, aby pojawić się na przystanku na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu. Firma Terravision nie jest odpowiedzialna za kursy pominięte przez pasażerów z powodu ich spóźnienia i nie jest zobowiązana do opóźniania wszelkich usług z powodu oczekiwania na spóźnionych pasażerów.

Bilety na lotnisko: Należy wybrać odpowiednią godzinę tak, aby dotrzeć na lotnisko na co najmniej 2 godziny przed planowanym odlotem i zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu na odprawę oraz wszystkie inne formalności związane z lotem. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności pozostające poza jej kontrolą, takie jak duże natężenie ruchu i wypadki drogowe. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i zarezerwowania transferu, który nie pozostawia wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procedury wejścia na pokład, klient nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania.W wypadku korzystania z dodatkowych form transportu pasażer jest odpowiedzialny za zaplanowanie podróży tak, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu na transfer oraz procedury lotniskowe.

Bagaż
Dopuszczalny bagaż
Terravision nie pobiera opłat za bagaż. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby sztuk bagażu, które mogą być przewiezione, pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ilość miejsca w luku bagażowym. Mały bagaż podręczny jest dozwolony na pokładzie autobusu, tylko jeśli może zostać umieszczony na półkach nad głową, przy czym nie może on stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Ocena tego stanu rzeczy pozostaje całkowicie w gestii kierowcy.
W zależności od dostępności miejsca w autobusie, personel może zezwolić na przewóz sprzętu narciarskiego, rolek, rowerów i innych “specjalnych” elementów bagażu, przechowywanych w odpowiednich pokrowcach lub walizkach, zgodnie z obowiązującą taryfą. Pasażerowie mogą skontaktować się z Terravision w celu ustalenia, czy przewóz danego bagażu jest dozwolony.
Delikatne przedmioty, np. urządzenia elektryczne oraz przenośne telewizory i radia są dozwolone jedynie, jeśli posiadają ospowiednie wymiary. Przewóz niewielkich instrumentów muzycznych, takich jak gitary, wiolonczele, skrzypce i altówki na pokładzie autobusu jest dozwolony, jeżeli właściciel zarezerwował dla nich miejsce i uiścił wymagane opłaty. Składane wózki inwalidzkie i inne środki służące osobom niepełnosprawnym do poruszania się mogą być przewożone bezpłatnie na pokładzie autobusu.
Kierowcy autobusów są zobowiązani do udzielenia pasażerom pomocy w kwestii bagażu, ale nie są zobowiązani do jego przenoszenia.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Terravision nie przyjmuje na pokład swoich autobusów bagażu o wadze przekraczającej 32 kg lub wymiarach przekraczających 81 cm wysokości, 119 cm długości i 119 cm szerokości. Limity wagowe nie mają zastosowania do środków służących osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
Terravision nie jest odpowiedzialna za przedmioty nie opakowane w odpowiedni sposób, łatwo psujące się lub kruche, lub też za niewielkie szkody na powierzchniach zewnętrznych bagażu (na przykład, rysy, plamy, brud, wgniecenia) powstałe na skutek normalnego zużycia.

Bagaż zabroniony
Terravision nie przewozi: broni palnej, noży lub dowolnych obiektów ostrych, broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych (za wyjątkiem leków), narkotyków lub rozpuszczalników, toksycznych lub szkodliwych substancji takich jak trutka na szczury, zakażona krew; materiałów radioaktywnych, substancji żrących, takich jak rtęć; akumulatorów i każdych innych przedmiotów, jakie Firma uzna za niebezpieczne i które mogą spowodować szkody lub są nieodpowiednie do tego rodzaju przewozów ze względu na wagę, kształt, stopień kruchości oraz substancje łatwo psujące się.
Elementy wymienione powyżej jako bagaż zabroniony zostaną niezwłocznie usunięte z pojazdu, jeśli zostaną znalezione na jego pokładzie.

Pakowanie i identyfikacja bagażu
Cały bagaż należący do pasażera musi być odpowiednio zapakowany i oznaczony numerem telefonu i adresem właściciela (pasażera). Terravision zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bagażu, który po przeprowadzeniu kontroli, nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymagań. Cały bagaż, z wyłączeniem bagażu podręcznego, powinien być przechowywany w odpowiednich lukach bagażowych autobusu.

Bagaż podręczny
Bagaż podręczny powinien być przechowywany we wskazanym miejscu obok pasażera i pozostawać do jego dyspozycji. Z tego powodu pasażer jest wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za utratę bagażu. Zalecamy przechowywać kosztowności i przedmioty wartościowe, takie jak środki pieniężne, biżuteria, dowody tożsamości, elektronika i leki ratujące życie, w bagażu podręcznym.

Zagubienie bagażu
Bagaż zagubiony w pojeździe lub na dworcu autobusowym, pozostanie pod opieką filrmy Terravision. W razie potrzeby pasażer będzie musiał uiścić opłatę usługę dozoru oraz wysyłkę utraconego bagażu na wskazany adres. Bagaż nie opisany numerem telefonu pasażera i jego adresem jest usuwany w ciągu jednego miesiąca po znalezieniu. Zawartość bagażu zostanie zbadana i – jeśli oceni się ją jako niebezpieczną lub psującą się – usuwana w ciągu 48 godzin od odkrycia takiego elementu bagażu. Bagaż znaleziony przez innych pasażerów i dostarczony bez zwłoki do personelu obsługującego pojazd, również będzie przechowywany przez Terravision. Utrata bagażu musi natychmiast zostać zgłoszona do naszego personelu i potwierdzona szczegółowym opisem wszystkich utraconych przedmiotów w ciągu 72 godzin po zakończeniu podróży w formie listownej. Należy ją przesłać do Terravision, Via Archimede 164 – 00197 Rzym – Włochy – lub drogą e-mailową na adres: customerservices@terravision.eu lub inny adres poczty elektronicznej opublikowany i służący do tego celu. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty i bagaż. Terravision zaleca, aby ubezpieczyć bagaż na okoliczność powstania szkód związanych z umową o przewóz z odpowiednimi firmami ubezpieczeniowymi.

Obowiązki Terravision
Przewóz
Firma Terravision zobowiązana jest do przewozu pasażerów posiadających ważny bilet wraz z ich bagażem zgodnie z powyższymi zasadami. Firma jest również zobowiązana do zmniejszenia dyskomfortu i niedogodności do minimum podczas podróży.

Opóźnienia lub odwołanie kursów
Rozkłady jazdy opublikowane na www.terravision.eu zawierają przybliżone godziny. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, informowania użytkowników o przyczynach zmian, jak również o wszelkich alternatywnych rozkładach jazdy. Terravision może również zawiesić lub anulować kursy autobusów, informując pasażerów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym przypadku Firma może zdecydować o dodaniu nowych kursów autobusów, aby zastąpić zawieszone, lub też przedłużyć ważność biletów pasażerów. Terravision nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty ponoszone przez pasażerów z powodu opóźnień w wykonywaniu usług lub ich odwołania. Firma Terravision nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do pasażerów, którzy nie zarezerwowali swojej podróży.

Anulacja po rozpoczęciu wykonywania usługi
O ile nie dzieje się to z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Terravision, jeśli autobus przewożący pasażerów zatrzyma się przed dotarciem do wybranego przez pasażera miejsca docelowego podróży i nie będzie kontynuował jazdy, firma ma prawo wybrać jedną z następujących opcji: a) wybór alternatywnego środka transportu, który gwarantuje przybycie pasażera do miejsca przeznaczenia; b) zapewnienie pojazdu zastępczego; c) refundacja kosztów poniesionych przez pasażera, d) wystawienie kuponu.

Brak odpowiedzialności
Terravision nie jest odpowiedzialna za okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy. Oto przykłady zdarzeń znajdujących się poza kontrolą firmy: wojna lub stan zagrożenia, wypadki na trasach, niekorzystne i wyjątkowe warunki pogodowe, pożary i / lub uszkodzenia przystanków, wandalizm, terroryzm, nieprzewidziane natężenie ruchu, problemy techniczne, zamieszki.
Uszkodzenia ciała lub śmierć
Terravision wynagrodzi szkody poniesione w związku z własnymi zaniedbaniami w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera.

Linie lotnicze
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez linie lotnicze ani za opóźnienia lub odwołanie lotów obsługiwanych prze te linie.

Roszczenia
Procedura
Pasażer musi osobiście złożyć reklamację oraz – w razie potrzeby – przedstawić dowód tożsamości oraz dokumentację związaną z lotem i podróżą. Jeśli bilet jest wystawiony w imieniu więcej niż jednego pasażera, wszyscy pasażerowie muszą złożyć reklamację jednocześnie. Reklamacje muszą być składane w biurach Terravision lub wysyłane drogą e-mailową na adres customerservices@terravision.eu. Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty wyjazdu. Zakupione bilety muszą być załączone do reklamacji.

Kupony dla pasażerów
Funkcje
Każdy kupon jest: osobisty, z możliwością przekazania go osobie trzeciej, ważny przez sześć miesięcy wskazanej na nim daty wydania. Kupony można wykorzystać na wszystkie usługi Terravision oraz w Terracafé w Rzymie i Florencji.

Korzystanie z kuponów
Jeżeli pasażer chce skorzystać z usługi, której cena jest wyższa niż wartość kuponu, musi on uiścić ewentualną różnicę. Jeśli koszt usługi jest niższy, różnica w cenie nie będzie wypłacona.

Obowiązki pasażerów
Wymagane zachowanie
Pasażerowie proszeni są o odpowiednie zachowanie się na przystankach i na pokładzie autobusów, uważnie stosując się do instrukcji dostarczonych przez personel Terravision.

Zachowanie zabronione
Niewłaściwe zachowanie pasażerów jest zabronione. Przez niewłaściwe zachowanie rozumie się: grożenie personelowi Terravision lub innym użytkownikom usługi, przechowywanie bagażu w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, blokowanie wyjść awaryjnych lub przejścia między fotelami w autobusie, używanie radia, granie w głośne gry, używanie instrumentów muzycznych lub urządzeń radiowych, które przeszkadzają innym użytkownikom. Nie jest dozwolone wnoszenie na pokład i spożywanie jedzenia i napoków. Surowo zabrania się wnoszenia i spożywania na pokładzie autobusu alkoholu lub narkotyków na pokładzie, a pasażerowie pod wpływem tych substancji nie będą mogli wsiąść na pokład autobusu. Terravision zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi wstępu na pokład autobusu lub pomocy w jego opuszczeniu, jeśli pasażer ten zaniedbuje te zasady.
Odpowiedzialność za zachowanie innych pasażerów
Terravision nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania popełnione przez innych pasażerów w autobusie lub na przystanku. Zastrzega się jednak, że firma monitoruje zachowanie pasażerów.

Komunikacja prowadzona przez Terravision
Terravision wysyła komunikacje ogólne, informuje pasażerów o zmianach w rozkładzie jazdy oraz odwołanych kursach za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy rezerwacji podróży. Dostarczenie wiadomości e-mail jest uznawane za potwierdzenie odbioru. Jeśli Terravision nie otrzymała poprawnego adresu e-mail, należy sprawdzić rozkład na stronie internetowej www.terravision.eu lub w jednym z punktów informacyjnych Firmy na 24 – 72 godziny przed podróżą.

Wnioski
Wskazania
Umowa przewozu nawiązana z firmą Terravision podlega aktualnym Ogólnym warunkom przewozu pasażerów i bagażu, a także przepisom odpowiednich regulaminów i regulacji prawnych zależnie od konkretnych zagadnień. Niniejszy tekst odwołuje się do ogólnych warunków i zasad Terravision, które są integralną częścią umowy.
Znajdują się tu informacje na temat przetwarzania danych, celów i metod tego procesu, a także informacje dotyczące komunikacji i udostępniania danych przekazanych Terravision (zwanej również dalej “Firmą”) przez użytkowników podczas odwiedzin witryny www.terravision.eu (zwane również dalej “Witryną”).
Cel i długość przetwarzania danych są ściśle związane z odwiedzinami użytkownika w Witrynie.
Firma może wykorzystywać dane, które podał użytkownik we wszystkich celach związanych z odwiedzinami w Witrynie, w tym w celu zapewnienia, że uzyska on dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Witrynę. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych również we wszystkich innych celach prawnych związanych z jej działalnością.
W razie potrzeby Terravision ma prawo do zmiany Polityki prywatności w wyniku inicjatyw branżowych lub zmian prawnych, IIP lub metod gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, zmian usług lub technologii.
Różnice te wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez Firmę w Witrynie.
Dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Terravision po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Polityki prywatności oznacza, że użytkownik wyraża milczącą zgodę Politykę na prywatności wraz ze zmianami. Dlatego istotne jest, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z Polityką prywatności, dzięki czemu będzie posiadał aktualne informacje dotyczące wszelkich zmian. Jeżeli Terravision zasadniczo zmieni IIP i metody gromadzenia odpowiednich danych i korzystania z nich, IIP i zarządzanie odpowiednimi danymi użytkownika będą nadal podlegać Polityce prywatności, na mocy której zostały zebrane, pod warunkiem że użytkownik został poinformowany i nie sprzeciwia się tej zmianie.
Firma ma prawo w szczególności do:
a) przetwarzania danych przewidzianych do przeprowadzania analiz, badań rynkowych i statystyk związanych z badaniem poziomu zadowolenia użytkowników i ich preferencji dotyczących usług Firmy;
b) przetwarzania danych, które podał użytkownik oraz informacji związanych z nawigacją w Witrynie w celu zidentyfikowania profili komercyjnych i korzystania z nich w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych; z tego powodu firma może używać tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików zapisywanych przez komputer w celu monitorowania nawigacji w Witrynie;
c) informowania o nowych funkcjach serwisu i, bardziej ogólnie, o inicjatywach Firmy.
Wszystkie dane mogą być również ujawnione do celów przetwarzania, zgodnie z powyższymi informacjami oraz w granicach opisanych powyżej, stronom trzecim, publicznym lub prywatnym, takim jak firmy, które prowadzą badania rynkowe i statystyczne, firmom marketingowym, reklamowym, oferującym usługi promocji i sprzedaży.
Dostarczanie danych i zgoda na przetwarzanie, komunikację i ich ujawnienie w wyżej wymienionych celach jest obowiązkowe w ramach uczestnictwa w projekcie. Odmowa dostarczenia wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie, komunikację i ujawnienie oznacza odmowę uczestnictwa w projekcie i brak możliwości ukończenia działań związanych z projektem.
Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane komputerowo, zarówno w trybie online, jak i offline, przez specjalnie przydzielone przez Firmę osoby, takie jak pracownicy Firmy, współpracownicy i konsultanci.
Witryna może zawierać odnośniki, które mogą przenieść użytkownika do innych witryn. Witryny, do których odnośniki znajdują się na witrynie www.terravision.eu nie są pod kontrolą Firmy i mogą posiadać inne Polityki prywatności niż opisana tutaj. W związku z tym Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności na witrynach innych niż www.terravision.eu.
Ponadto Firma nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie przekazywanie danych osobistych lub poufnych lub informacji o innym charakterze w części Witryny poświęconej Forum.
Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych podanych przez użytkownika wszelkim stronom trzecim będącym nabywcami firmy lub jej oddziałów.
Można domagać się swoich praw, takich jak dostęp i otrzymywanie informacji co do źródła danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku użytkowania narzędzi elektronicznych do przetwarzania danych, na temat danych identyfikacyjnych dotyczących kontrolera danych i osób lub kategorii osób, do których te dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi; w kwestii aktualizacji, sprostowania, integracji, anulowania, transformacji i blokowania nielegalnie przetworzonych danych – w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem:
Administratorem danych jest Terravision London Finance. Z firmą skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: customerservices@terravision.eu
Siedziba: Park View 183 -189 ,The Vale London, W37RW.

Conditions of Carriage Stansted Services
Information and Publicity

1. Information Full details of the times and fares of services are available from appointed booking offices and agents and on the internet at www.stanstedcitylink.com. These are subject to variation. Special Holiday timetables may operate on public holidays and passengers are advised to check times with the Company before making travelling arrangements. Relevant publicity material on the Company’s services is available through the Company’s offices and agents. It is the passenger’s responsibility to ensure that the timing of the journey booked arrives in sufficient time to enable onward connections to be made and passengers are advised to allow at least three hours between the scheduled arrival time of the coach and the departure time of any connecting flight.

Buying a ticket and seat reservations

2. Types of journey Tickets may be purchased via the Company’s website or at selected offices or agents. A seat reservation can be made for travel only by booking in advance via the Company’s website. A ticket bearing a valid reservation reference provides travel between the points shown on the date(s) and at the departure time(s) shown on the ticket. A reservation entitles a passenger to a seat on the specified journey but not to any specific seat on the coach. Pre-booked passengers must arrive at the departure point for their journey not less than 15 minutes before the scheduled departure time shown on their ticket otherwise their seat reservation will be void and their seats reallocated to other passengers. In such cases, tickets will remain valid for 24 hours from the scheduled departure time and passengers will be offered seats on the next available journey on a ‘first come, first served’ basis. Ticket holders are not bound or entitled to travel on any particular vehicle, except as set out above. The Company will not be liable for any loss or inconvenience suffered by the holders of tickets without pre-booked reservations owing to their not being able to find accommodation on the particular vehicle on which they desire to travel.

3. Passengers with restricted mobility should indicate whether they are wheelchair users when making their booking. Only one wheelchair space is provided inside each coach. Contact details for such passengers should be provided to the Company when booking. (Please also see ‘Special Needs’ and ‘Wheelchairs’ below).

4. Alterations to tickets Alterations to tickets are only permitted in the event of an error in booking and these must be notified to the Company within 48 hours of making the booking. Tickets may not be altered after the departure date and time. Any alterations are subject to seat availability.

5. Non-web Bookings Authorised Company officials or agents can issue tickets subject to any local rules and regulations governing such sales. Such tickets will only be issued as “open-dated” tickets. The possession of such tickets does not guarantee travel on a particular vehicle or departure timing and travel is subject to seat availability. Passengers with pre-booked reservations have priority over other passengers who are then accepted on a ‘first come, first served’ basis. In the event of dispute, the Company’s staff at the point of departure will resolve the matter in accordance with criteria issued to them by the Company from time to time. If, when buying a return ticket for travel on a reservable journey, no date is specified for a return journey, i.e. an “open-dated” return ticket is purchased, such tickets expire one month after date of issue and must be used within this time frame.

Tickets

6. Your contract with the Company A ticket that has been issued to you is evidence of a contract between you and the Company. If the ticket entitles you to any goods or services from a third party, it is also evidence of a contract between you and that party.

7. You may not transfer your ticket A ticket may only be used by the person for whom it has been bought. It cannot be resold or passed on to anyone else.

8. Requirement to hold a ticket You have the right to use the Company’s services only if you hold a ticket or other authority to travel which is valid for those journeys you want to make. Please retain your ticket for inspection at any time whilst on board the coach.

9. Conditions on which tickets are issued

Each ticket is issued subject to:

these Conditions;
any conditions set out in the notices and other publications issued by the Company and
the conditions set out in the notices and other publications issued by another party if your ticket enables you to use any of their goods or services or upon whose property your journey may start or terminate.

10. Children under 14 years of age and infants must be accompanied on the Company’s services by a responsible adult who is a fare paying passenger. Child fares apply to passengers less than 16 years of age. The Company’s staff and agents can request proof of age.

11. One infant aged under 3 years, accompanied by an adult fare-paying passenger, will be carried free of charge. Any additional infants, accompanied by the same adult will be charged at child fares.

12. Concessionary Travel Schemes Unless specifically stated in the Company’s literature or on its website, the Company does not participate in any free or reduced fare concessionary travel schemes.

Validity of Tickets

13. The period during which you can use a ticket The period during which a ticket is valid is as printed on the ticket or stated in the notices and other publications of the Company or as contained in these Conditions of Carriage.

14. The times you can travel and the services you can use Any reduced or discounted fare tickets may be subject to restrictions such as the dates, days, and times when you can use them, and the services on which they can be used. These restrictions are set out in the notices and other publications of the Company and it is the responsibility of passengers to ensure that they are aware of such. If you travel on a service with a ticket which is not valid on that service because of such a published restriction, you will be required to purchase a full price ticket for the journey made.

15. e-Tickets The following special conditions apply to e-Tickets (i.e. those purchased via the Company’s website, App or other electronic means):
No refunds or amendments will be made in relation to e-Tickets whether before or after the date of travel (except in case of notified error as above).
As with any other ticket purchased in relation to travel on any one of the Company’s services, e-Tickets are not transferable and are only valid on the journey for which they were booked.
e-Tickets are like any other ticket purchased in relation to travel on the Company’s services – if you cannot produce a valid ticket you will not be able to travel.
If we have reason to suspect the fraudulent use of an e-Ticket, we reserve the right to confiscate or otherwise invalidate it and prevent you from travelling on our services. In such an event we reserve the right to take further proceedings should we see fit. No refund will be made in relation to any e-Ticket confiscated or invalidated under this special condition.

Use of Tickets

16. Breaking or ending a journey at intermediate places A break of journey is only allowed for interchange purposes. In such instances the passenger must travel on the first available connecting service. Failure to comply will result in the passenger having to purchase a full price ticket for the journey made.

17. If you travel further than your ticket allows If you travel to a place beyond the one specified on your ticket, you will be treated as having joined the coach without a valid ticket for that additional part of your journey and a full price ticket will have to be purchased as if it were a separate journey.

18. Withdrawal of tickets If you fail in a material respect to comply with any condition that governs the use of a ticket, the staff or agents of the Company may withdraw or otherwise invalidate the ticket.

Refunds

19. Refunds may be requested in the event of a passenger’s dissatisfaction with the service received by presenting the relevant ticket without delay to a Company official at one of the Company’s own ticket sales points and completing a Complaint Form. A refund may be issued on the spot by the Company official in accordance with Company policy, issued to staff from time to time, otherwise the official may refer the request to the Company for a subsequent decision. In other circumstances, or in the event of dissatisfaction with an official’s response, a refund request may be made by writing to the Customer Service Team, Stansted Citylink, ComfortDelGro House, 329 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6JP, United Kingdom, enclosing the relevant ticket(s) and stating the reason for the request. The Company will only consider refunding a ticket if the reason is in some way due to the Company being at fault. Should you choose to travel on another one of our services as a reasonable replacement then no refund will be due. Evidence of extenuating circumstances meaning that you would be unable to travel would be considered on an individual basis without obligation on the part of the Company.

20. No refund will be given on tickets received after the specified outward departure time, except as stated above, unless clear evidence (i.e. medical certificate) is produced of inability to travel on that date. Refunds will not be considered in respect of any ticket after the expiry of 28 days from that date. Refund requests can only be made in writing to the Customer Service Team prior to the first date of travel. No refund will be made for days on which the ticket was used.

21. The Company will not refund or replace lost or stolen tickets. New tickets must be purchased for travel. If the original tickets are found they should be sent to the Customer Service Team as above with the receipt portion of the new ticket and a covering letter, where a refund may be made at the Company’s discretion.
22. The value of any refund will be limited to the original purchase price of the relevant ticket(s) and may be subject to an administration fee, currently £5.00 per ticket, at the Company’s discretion.

Your Responsabilities/span>

23. Please check tickets and change at the time they are issued When you buy a ticket, you should make sure that it is valid for the journey you want to make and that you have received the correct change. If possible, you should tell staff about any apparent errors at that time. If you do not, the Company or agent which sold you the ticket will only consider claims about any errors if you can show to its reasonable satisfaction that an error was made on its part. In the event that a debit or credit card or other form of payment is rejected, tickets purchased by that transaction will be invalid.

24. Arriving in time to board the coach Passengers who have reserved tickets should arrive at the correct departure point for their coach not less than 15 minutes prior to the scheduled departure time. The correct departure point is the actual stop or coach station stand from which the coach will depart.

25. Passengers arriving late Where passengers arrive at the departure point later than 15 minutes before the scheduled departure time, the Company reserves the right to allow other passengers without reserved tickets to board the coach and there is no guarantee that you will be able to travel at that time. No responsibility for any loss can be accepted in such circumstances. The Company may at its absolute discretion permit passengers to use a valid ticket up to 24 hours from the pre-booked departure time subject to capacity being available on a subsequent journey but does not guarantee any priority in such circumstances. Such journey must be made in the same direction and between the same two points as the pre-booked ticket.

26. Make sure you are on the correct coach and that you get off at the right stop You are responsible for making sure that you join the correct coach and that you get off at the right stop.

27. Inspection of tickets You must show and, when required, hand over for inspection and scanning as required, a valid ticket and any accompanying discount card at the request of the staff of the Company or its agent. A ticket which registers as having been used for a previous journey will not be accepted for travel and a new ticket must be purchased. In the event of dispute, passengers are advised to purchase a new ticket and submit a refund request as above.

28. If your ticket is spoiled or altered It must be possible for the barcode/QR on the ticket to be scanned. If a ticket is defaced, damaged or tampered with it is not valid for travel. The Company reserves the right to refuse to issue a replacement ticket in such circumstances.

29. Lost or mislaid tickets A ticket is your evidence of your right to make a journey and its safekeeping is your responsibility.

30. When you have to change coaches If it is necessary to change coaches you will be responsible for your transfer between stops and for the transfer of your luggage. If this is due to the breakdown of a vehicle, passengers must follow any instructions given to them by the Company’s staff to ensure their safety.

31. Making time for connections Passengers must allow plenty of time for their coach journey to arrive in time to connect with other forms of transport provided by other carriers or before an appointment when travelling to important appointments. The Company does not accept responsibility for any delays caused by circumstances beyond our control.

32. Comfort breaks Short halts may be made on some routes for refreshments or other reasons. Passengers must return to the coach punctually within the time allowed for these halts. Coaches may have to proceed without a passenger who fails to rejoin the coach at the prescribed time as set out in the timetable or as announced by the driver. The Company will not be liable for any loss or damage caused by such an occurrence.

33. More than one person travelling on one ticket Where two or more people are included on the same ticket, the person purchasing the ticket shall be deemed to do so on the basis that he or she acts as agent for both or all the members of the party and accepts these conditions on behalf of each member of the party. The party must remain together, unless otherwise directed by a Company official (for example due to capacity on a particular vehicle), or purchase separate tickets if the passengers wish to travel separately, in which case no refund will be given.

Responsabilities of the Company

34. It is the Company’s responsibility to carry the passengers, with the minimum discomfort and inconvenience to the destination shown on the ticket. However sometimes, due to circumstances beyond the Company’s control or for other reasons, coach services are disrupted or cancelled.

35. The Company shall not be in breach of its obligations to carry the passengers if a service is cancelled due to circumstances beyond its reasonable control, which shall be deemed to include, but not be limited to traffic congestion, exceptional severe weather conditions, accidents causing delays on the coach service route, fire and/or damage at a coach station, compliance with requests of the police, deaths and collisions on the road, vandalism and terrorism and acts of God.

36. In the event of any failure by the Company to fulfil its obligations due to a circumstance beyond its reasonable control, the passenger shall be entitled to a refund of their ticket price but the Company shall have no additional liability beyond this.

37. If the Company fails to carry the passenger to their destination as shown on their ticket for any reason not otherwise excluded (for instance, and in particular due to a mechanical breakdown of the Company’s coach), the Company shall, at its own expense and discretion as to the means, arrange or provide alternative transport, usually another coach, to complete the journey as soon as reasonably practical having regard to the circumstances. Provided that the Company does so within a reasonable time, it shall have no other liability as a result of any delay in performing its obligations.

38. Limitation of Liability for Breach of Contract Notwithstanding anything to the contrary contained in these terms, the Company’s liability for any failure on its part to carry the passenger to the destination shown on the ticket shall be limited to reimbursing the passenger for the reasonable cost of alternative travel to such destination by public transport and the passenger shall be reimbursed on submission by registered post or electronic means to the Company’s office at ComfortDelGro House, 329 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6JP, United Kingdom of the appropriate receipt or other voucher for the cost of such travel, together with their original Stansted Citylink ticket. In particular, but without prejudice to the above paragraph, the Company shall have no liability for any consequential losses of the passenger as a result of failure by the Company to fulfil its obligations for example but without limitation, passengers missing flights or other onward connections.

On Board Confort

In the interest of all passengers the following “comfort” rules will apply:

39. Noise/entertainment. The playing on coaches and in coach stations of radios, cassette or CD players, personal stereos, musical instruments is not permitted. However, provided that the driver of a coach is satisfied that the sound of a personal stereo does not cause offence or inconvenience either to himself or to the other passengers, he may allow an exception to this requirement. A coach is a confined area and passengers should only use mobile telephones where essential. Where ‘wi-fi’ is provided on its coach, the Company cannot give any undertakings as to the quality of the signal, available bandwidth, download speed or continuity of such a service.

40. Alcoholic drinks. Passengers are not permitted to take alcoholic drinks onto coaches for the purpose of consuming them on board, nor to drink such drinks on the coach or to remain on the coach when in the opinion of the driver they are under the influence of alcoholic drink. Any container of alcohol must remain sealed at all times when on board the coach.

41. No Smoking policy. Passengers are not permitted to smoke, including substitute smoking materials such as electronic cigarettes, on board any vehicle operated by the Company and in all coach stations/shelters (except where it is indicated that smoking is expressly permitted). The Company is entitled to request offending passengers to remove themselves from the coach or coach station/shelter if they do not comply with a request to desist from smoking.

42. Drug and Solvent abuse. Passengers are not permitted to board or remain on board any of the Company’s services whilst under the influence of drugs and/or solvents.

43. Special Needs. Certain seats or wheelchair areas may be reserved for passengers with restricted mobility or other special needs. Passengers should always comply with any requests from staff to make such seats available. Any special requirements should be made known to the Company at least 48 hours in advance of travelling.

44. Wheelchairs. Wherever possible, the Company will assist passengers using wheelchairs. One wheelchair user per coach may be accommodated inside the vehicle provided that the wheelchair does not exceed 1200mm x 700mm in size and the space has been booked in advance. The wheelchair must be appropriately positioned and secured. Folding wheelchairs will be carried where possible; however battery-powered wheelchairs cannot be carried unless they can be safely stowed in disassembled parts in the luggage compartment of the coach. In each case, the weight of each unit must not exceed 20kg. The Company can offer no guarantee that a member of staff trained in the correct lifting and handling of the wheelchair bound passenger will be available to offer assistance. It is therefore incumbent on the passenger to make suitable arrangements to have a qualified person available to assist at boarding, departing or connecting point unless confirmed arrangements have been made in advance with the Company. The final decision regarding the safe carriage of wheelchairs and their occupants rests with the Company staff present at the time of boarding, in line with guidance issued by the Company from time to time.

45. Food & Beverages. Passengers are not allowed to take onto our coaches any hot food or beverages e.g. chips, take-away meals, coffee, tea etc. We are entitled to refuse access to any passenger with hot food or beverages. Passengers are requested not to leave litter on the coach but to dispose of it responsibly.

46. The Company reserves the right to refuse entry or to remove from the Company’s vehicle(s) any passenger who shall be or, in the opinion of the driver or other Company official, appears to be in breach of any of these comfort rules. Travel may also be denied, either at the time of the incident or subsequently, to any passenger who is abusive, violent or threatening to any member of staff or other person. Any passenger so refused or removed shall not be entitled to any refund or compensation whatsoever from the Company and the Company shall have no liability to such passenger whatsoever.

Luggate and Personal Property

47. Neither the Company nor its servants, agents or subcontractors are common carriers and luggage and personal property for carriage will only be accepted on these conditions.

48. We reserve the right to refuse to carry in the hold more than two medium sized (70 x 30 x 45 cm) suitcases, rucksacks or similar package of luggage weighing not more than 20kgs each and more than one small bag inside the coach. Additional luggage may be carried subject to accommodation being available within the vehicle as determined by the driver or other Company official, in which case excess luggage will be subject to a charge of £5 per item. Luggage carried inside the coach must not obstruct any gangway or exit.

49. Large/hazrdous luggage items The Company reserves the right to refuse trunks or other bulky articles, or articles of an objectionable or dangerous nature or which have sharp or protruding edges which may tear or damage other luggage with which it is packed within the coach. The Company is also entitled to request any passenger to open any article of luggage for inspection by the driver or other authorised employee of the Company in the presence of the passenger if, for reasons of security, the Company considers it necessary to do so. Subject to availability of accommodation and payment of the appropriate charge, bicycles and skis/surfboards will be carried provided they are packed in such a way as to prevent damage to other luggage. Fragile items such as electronic goods, portable televisions, radios etc. will only be carried if they are of reasonable size and securely packed. The Company will not be responsible for any damage to such items howsoever caused. Luggage of a potentially hazardous nature (including without limitation weapons, firearms, explosives or flammable items) is not permitted to be carried on any coach without the express permission of a Company official.

50. Passengers are responsible for getting themselves and their luggage onto the correct service. Medication and valuables should not be stowed in the luggage hold but taken on board. If the Company’s staff assists with luggage, it remains the passenger’s responsibility to see it on and off the coach. The passenger must also look after his or her luggage at all times including whilst at coach stations, stops and on the coach.

51. Luggage given into the custody of the Company must be clearly and appropriately labelled and securely packed and locked/fastened. The passenger’s name, destination and contact telephone number should be shown on the outside of the luggage.

52. The Company will not be liable for loss or damage to passengers luggage or to any possessions of the passenger unless such a loss or damage is caused by negligence on the part of the Company, its servants or agents; and, in the event of the Company being liable for loss or damage under this clause, its liability in such case shall be limited to the sum of £100 for any single claim. Where an item of luggage contains items belonging to more than one person, only one claim will be considered by the Company. The Company’s liability will be limited to £25 for any one item within the luggage lost or damaged. The Company will not be liable for any monetary loss whatsoever. This includes currency, valuable securities such as cheques, money orders, premium bonds and certificates and all other items which may be valued in money or money’s worth. The Company recommends passengers to insure their luggage and personal property.

53. Loss of luggage or personal property must be notified immediately to a Company employee and also to the local Police Station. The Company reserves the right to levy a charge for storage and return of lost property in accordance with the applicable regulations. Any lost property which is unclaimed will be disposed of after 60 days, although property considered to be perishable or hazardous may be disposed of immediately. Any item of luggage which may be the cause of cause of concern from a security viewpoint may be passed to the police or other competent authority which could result in its destruction. The Company will accept no liability in respect of the safe keeping of lost or unattended luggage except as detailed above.

Carriage of Animals

54. Animals, other than guide dogs accompanying registered blind persons and hearing dogs accompanying deaf persons, with suitable identification, will not be carried on the Company’s services.

55. If an animal is taken on board without the driver’s permission the passenger will be required to remove it.

General

56. The published journey times of services are approximate only and the Company does not undertake that services will start or arrive at the time specified in its timetables or on its website or that such services will connect with any other services shown as connecting services.

57. Except as provided in these terms, the Company will not be held liable for any loss howsoever arising or caused as a result of any delay to such services or by the same not operating in accordance with their published timings.

58. The Company reserves the right to alter its timetables or suspend, cancel or withdraw services or departures or other facilities without notice, whether before or after a passenger has booked accommodation on the same.

59. The right is reserved to provide carriage between the points stated on the ticket issued to the passenger by means other than the vehicles scheduled to run on the journeys to which the ticket relates.

60. Any arrangements for hotel accommodation, meals, refreshments, admissions to or for the use of premises, vehicles (including coaches), trains, ferries, aircraft or other means of conveyance operated by persons or bodies other than the Company are made by the Company as agent for and on behalf of the passenger, on the express condition that the Company shall not be liable for any loss, damage, injury, delay or inconvenience howsoever caused to the passenger as a result of any such arrangements for such matters or use thereof. Such arrangements are subject to any by-laws, regulations or conditions of the provider of the facility.

61. Applicable law Any ticket sold or arrangement entered into on behalf of the passenger is on the condition that the laws of England shall apply to the contract arising and to the determination of the rights and liabilities of the respective parties and that no action or other proceedings shall be brought by either party in relation to the contract or for damages independent of such contract except in a court of competent jurisdiction in England. Unless otherwise stated in these Conditions of Carriage, no person other than the passenger or the Company shall have the benefit of, or be entitled to rely upon or enforce any term of any contract of carriage between these parties. Any reference herein to gender shall include all genders, and singular and plural shall apply according to context.

 

Warunki

1. Dokonywanie zakupu
2.1 Zakupiony bilet nie podlega refundacji.
2.2 Po zaakceptowaniu zamówienia prześlemy e-mailem bilet, który należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.
2.3 Bilet należy mieć przy sobie podczas podróży:
Bilet należy zabrać ze sobą w przypadku każdej podróży naszym autokarem i okazać go kierowcy. Pasażerowie, którzy nie wezmą biletu lub nie okażą go na życzenie, zostaną uznani za podróżujących bez biletu. W razie braku biletu podczas wsiadania do autokaru, i w zależności od dostępności miejsc, bilet należy kupić u kierowcy. W przypadku zakupu biletu elektronicznego należy zapewnić możliwość wyświetlenia go na smartfonie w każdym momencie na życzenie kierowcy lub innego upoważnionego pracownika Airport Express Bus.
2.4 Ilustracje produktów na niniejszej stronie służą wyłącznie celom demonstracyjnym.
2.5 Podczas gdy dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przedstawione informacje były jak najbardziej dokładne, są one przybliżone i udostępnione w dobrej wierze.
2.6 Niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu.
2.7 Składając zamówienie, pasażer akceptuje niniejsze warunki, a także naszą politykę prywatności i warunki korzystania ze strony.
3. Jak złożyć zamówienie
3.1 Zamówienie można złożyć na naszej stronie internetowej, zaznaczając wybrany produkt i dodając go do koszyka. W każdym momencie można z niego usunąć niechciane pozycje.
3.2 Opłaty za przewóz będą widoczne przed złożeniem zamówienia.
3.3 Opłatę za towary należy uiścić w całości w momencie dokonywania zamówienia.
3.4 W przypadku zakupów online korzystamy z bezpiecznych serwisów do płatności internetowych. Za zamówienie można zapłacić kartą Visa, Mastercard lub Delta/Connect.
3.5 Ceny promocyjne mają zastosowanie wyłącznie w określonych okresach.
3.6 Wszystkie ceny na stronie internetowej podane są w funtach szterlingach i zawierają podatek VAT według aktualnej stawki.
3.7 Po potwierdzeniu zamówienia dokonywanie zmian może nie być możliwe lub może wiązać się z dodatkową opłatą.
3.8 Po zakończeniu zamówienia bilet zostanie wysłany e-mailem.
3.9 Do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących transakcji korzystamy z serwisu Sage Pay; więcej informacji na temat polityki bezpieczeństwa Sage Pay można znaleźć tutaj:
www.sagepay.co.uk/policies/security-policy
4. Informacje dotyczące biletu
4.1 Bilety nie podlegają refundacji.
4.2 Bilet wysłany e-mailem nie podlega refundacji.
4.3 Bilet jest otwarty i ważny w obie strony.
4.4 Bilet można wykorzystać tylko raz, ale można upoważnić do wykorzystania go dowolną osobę.
4.5 W przypadku zmiany ceny, bilet jest ważny przez 90 dni od daty zmiany ceny.
5. Anulowanie i zwroty
5.1 Bilet nie podlega refundacji ani zwrotowi.
6. Odpowiedzialność
6.1 Produkty sprzedawane na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane w sposób odpowiadający wszystkim stosownym przepisom prawa Zjednoczonego Królestwa. Nie możemy zapewnić ani oświadczyć, że odpowiadają wymogom prawnym poza Zjednoczonym Królestwem.
6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikowe straty w zyskach ani straty uboczne. Nie należy zatem rezerwować instalacji towarów, zanim nie zostaną dostarczone i sprawdzone.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności za stronę internetową:
airportbusexpress.co.uk
Niniejsze oświadczenie zawiera nasze obowiązki wobec klientów odnośnie do naszej strony internetowej. Niniejsze oświadczenie zostało udostępnione i zatwierdzone przez dostawcę formularzy prawnych LegalCentre.co.uk. Prosimy o zapoznanie się z nim w całości przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym oświadczeniu. Oświadczenie podlega aktualizacjom, należy więc wracać do niego w przyszłości.
1. Korzystanie ze strony internetowej
1.1 Zezwala się na korzystanie ze strony internetowej dla celów prywatnych oraz na drukowanie i pobieranie materiałów na niej zawartych, pod warunkiem że treść w żadnej części nie zostanie zmieniona bez naszej zgody. Nie wolno ponownie publikować materiałów zawartych na niniejszej stronie, ani w trybie online ani offline, bez naszej zgody.
1.2 Właścicielem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na niniejszej stronie jest nasza spółka bądź licencjodawcy i nie można ich rozpowszechniać bez naszej uprzedniej zgody.
1.3 Z zastrzeżeniem punktu 1.1, żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana bez naszego uprzedniego zezwolenia na piśmie.
2. Zachowanie odwiedzających
2.1 Za wyjątkiem danych osobowych, wykorzystanie których podlega naszej polityce prywatności, jakiekolwiek materiały wysyłane na tę stronę lub na niej publikowane nie będą uważane za zastrzeżone ani poufne. Jeśli odwiedzający nie określi inaczej, będziemy mogli kopiować, ujawniać, rozpowszechniać , załączać oraz w inny sposób wykorzystywać takie materiały do wszystkich celów.
2.2 Nie zezwala się podczas korzystania z niniejszej strony internetowej na publikowanie na niej, wysyłanie na nią lub z niej żadnych materiałów, w odniesieniu do których nie uzyskano wszystkich koniecznych zezwoleń, materiałów dyskryminujących, obscenicznych, pornograficznych, zniesławiających, pobudzających do nienawiści na tle rasowym, naruszających zasady poufności lub prywatności, mogących wywoływać rozdrażnienie lub niedogodności u innych osób, zachęcających do zachowania, które uznane zostałoby za przestępstwo lub stanowiących takie zachowanie, dających podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszających prawo obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie;
3. Ciągłość dostępności strony internetowej
3.1 Podejmujemy wszelkie mieszczące się w rozsądnych granicach kroki w celu zapewnienia dostępności strony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Mogą się jednak zdarzyć przerwy w dostępie do strony z powodu serwera lub innych przyczyn technicznych. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki niedostępności strony w żadnym okresie.
4. Łącza do i z innych stron internetowych
4.1 Wszelkie łącza do witryn internetowych stron trzecich umieszczone na niniejszej stronie internetowej zostały udostępnione wyłącznie dla wygody odwiedzających. Nie dokonywaliśmy przeglądu każdej z witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny stron trzecich ani za ich zawartość.
4.2 Osoby, które chciałyby zamieścić łącze do niniejszej strony, mogą to zrobić wyłącznie na zasadzie zamieszczenia łącza do strony, a nie powielania treści żadnej z podstron niniejszej strony, ani sugerowania w żaden sposób, że wspieramy jakiekolwiek usługi lub produkty, chyba że zostało to wcześniej z nami ustalone.
4.3 W przypadku umieszczenia łącza do naszej strony internetowej z naruszeniem punktu 4.2, strona umieszczająca łącze jest zobowiązana do pełnego zrekompensowania nam wszelkich poniesionych strat lub doznanych szkód.

VARZI TERMS AND CONDITIONS

GENERAL TRAVEL PROVISIONS
The tickets are named, they cannot be ceded to a third party and they are only valid on the ride and the day for which they were originally issued. In case of a flight delay the passengers will be allowed to the travel on the following ride.

The ticket must be shown to the personnel upon request.

In case the ticket is not used the passenger will not be entitled to a refund nor to a date change.
The price of the service is to be considered the one in effect at the time when it was issued, this applies also in the case of potential following modifications.

Once the tickets are issued the passengers must check that all the details (travel dates, origin and destination of the service, time) are correct.
All the information regarding timetables are subject to changes therefore the exact time of the rides will have to be reconfirmed at the time of booking.
The carrier does not take responsibility for delays or cancelled rides due to circumstances beyond their reasonable control such as strikes and weather conditions.
• Baggage transportation
Each passenger is allowed to carry one hand luggage.
The carrier can refuse to carry any item which is considered incompatible with the ordinary means of the company or that contrast with our safety regulations. It is strictly forbidden to carry liquids of any kind.
The carrier is not liable for any lost, stolen, damaged items or baggage.
The luggage it is not insured and travels at the passengers own risk.
Claims must be personally lodged and successively confirmed in writing within two days from the travel date.
In the event that a piece of luggage given in custody to the carrier is lost the refund will never exceed €100.
All parcels must be clearly labelled with the address and contact details of both the sender and the recipient.
• Children Transportation
Kids between 0 and 8 years old travel for free.

• Pets Transportation
No pets are allowed to travel on our buses.

AEROBUS TERMS AND CONDITIONS

Ogólne warunki i zasady przewozu

Warunki przewozu

Bilety z kodem kreskowym są sprawdzane przy wsiadaniu do autobusu.
Bilet należy zachować przez cały czas trwania podróży.
Prosimy o nierozpraszanie kierowcy.
Prosimy i grzeczność i wyrozumiałość w stosunku do współpasażerów i ustępowanie miejsca tym, którzy tego potrzebują.
Zabrania się jedzenia i picia na pokładzie autobusu.
Bagaże należy umieścić w przeznaczonych do tego miejscach.
Podczas podróży należy zesygnalizować wybrany przystanek.
Należy przybliżyć się do drzwi wyjciowych, gdy autobus zbliża się do wybranego przez paseżera przystanku.
Podczas podróży należy pilnować bagażu.

Zasady zachowania sięw podróży:

Zabrania się palenia na pokładzie.
Niszczenie autobusów i przystanków jest surowo wzbronione.
Należy wsiadać i wysiadać oznaczonymi w tym celu drzwiami.
Pasażerowie podczas podróży zobowiązani są do przestrzegania zasad higlieny.
Należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu oraz wskazówkami na tablicach informacyjnych.
Podróżowanie ze zwierzętami nie jest dozwolone za wyjątkiem małych psów i innych zwierząt niewielkich rozmiarów zamkniętych w przeznaczonych do tego celu specjalnych torbach i transporterach.
Pasażerowie nieprzestrzehający powyższych zasad mogą zostać poproszeni i opuszczenie pojazdu lub nie zostac dopuszczeni do podróży.

Bilety:

Bilety należy zachować przez cały czas trwania podróży.
Bilet w jedną stronę (Single): bilet jest ważny przez 1 rok od daty zakupu.
Bilet tam i z powrotem (Return): bilet ważny jest przez 1 rok. Bilet na podróż powrotną (w wypadku gry wykorzystany został bilet na podróż „tam”) jest ważny przez 15 dni od daty odbytej podróży „tam”.
Po wskazanym wyżej okresie tracą ważność.
Bilety na środki komunikacji miejskiej w Barcelonie nie są ważne na transfer Aerobus – należy wykupić oddzielny bilet na transfer lotniskowy.
Dzieci poniżej 4 roku życia podróżują gratis.
Bilety uszkodzone lub zniszczone nie uprawniają do podróży.

Wykroczenia i kary:

Podróż bez biletu podlega karze w wysokości €100.
Powyższy jest wyciąiem z dokumentu Warunków i Zasad funkcjonowania komunikacji mijeskiej w Barcelonie. Pełny wykaz warunków i zasad przewozu dostępny jest na stronie internetowej AMB: http://www.ambmobilitat.cat/Principales/Inicio.aspx
W razie potrzeby personel na pokładzie udostępni formularze reklamacyjne.

Warunki Prague Airport Transfers/strong>

Ogólne warunki i zasady przewozu

Zwroty
W wypadku odwołania kursu autobusu do 3 godzin przed planowanym odjazdem pasażer ma prawo do pełnego zwrotu kosztów zarezerwowanego biletu. Jeśli klient, który ma prawo do zwrotu, zarezerwował transfer online, pienądze zostaną wpłacone na kartę, za pomocą której została dokonana płatność. We wszystkich innych przypadkach, należy złożyć reklamację (pisemnie lub drogą mailową) nie później niź 30 dni od daty podróży.Po upływie tego okresu, nie klient nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Wszystkie reklamacje otrzymane od klientów zostaną rozpatrzone. Kompensacja za jakiekolwiek szkody poniesione podczas podróży nie może przekroczyć kosztu indywidualnego transferu i być wyższa niż CZK 2,000 (€73).
Ważne informacje kontaktowe: www.prague-airport-transfers.co.uk

Reklamacje
W razie jakichkolwiek problemów czy niedogodności, należy postępować według niżej opisanej procedury. W wypadku reklamacji z powodu poniesionych szkód, Przewoźnik musi być natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji. Jeśli klient ma trudności ze znalezieniem kierowcy swojego transferu lub w wypadku innych problemów z zarezerwowanym transferem, należy bezzwłocznie zadzwonić pod podany numer telefoniczny. Jeśli klient nie zdoła rozwiązać problemu, powinien zawiadomić Przewoźnika telefonicznie bądź drogą mailową, dostarczając szczegółowych informacji na temat zajścia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie (zwykle w ciągu kilku dni).
Ważne informacje kontaktowe: www.prague-airport-transfers.co.uk

Obowiązki kilenta
Klient podczas transportu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń kierowcy oraz do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa środkami transportu. Klient jest informowany o obowiązujących normach bezpieczeństwa przed podróżą. Klient zobowiązuje się ponadto do poszanowania i nieniszczenia pojazdu oraz zachowania czystości podczas podróży. Klient jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, jeśli zostały złamane powyższe zasady. Ponadto, klient ma obowiązek rozpocząć podróż o czasie wskazanym w rezerwacji (za wyjątkiem sytuacji, kiedy uniemożliwą to czynniki pozostające poza kontrolą klienta).

Infant (0-2 lat): Małe dziecko podczas podróży nie ma własnego miejsca w autobusie i powinno pozostać na kolanach u rodzica lub opiekuna.

Ważność warunków i zasad
Powyższe warunki i zasady obowiązują od 13 marca 2015 na czas nieokreślony. Jeśli Warunki i Zasady ulegną zmianie, do czego jest uprawniony Przewoźnik, klienta obowiązują Warunki i Zasady ważne w momencie złożenia przez niego zamówienia lub podpisania umowy.

Modlin Bus – Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE TICKET SALES

I.General provisions

1. The following Terms and Conditions of online ticket sales (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”) stipulate the terms and principles of using the online ticket sales system operated by Radosław Rzepnikowski and Janusz Sadowski acting as TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. with the registered office in Warsaw, at ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warsaw, Tax ID (NIP): 522-299-59-83 (hereinafter referred to as the Service Provider) conducted as part of the website www.modlinbus.pl (reference to this domain in the following Terms and Conditions shall also mean the following domains: www.modlinbus.com.pl and www.modlinbus.com).

2. Every person using www.modlinbus.pl and placing an order through this website (hereinafter referred to as the Customer) shall be obliged to read these Terms and Conditions. Unfamiliarity with the content hereof shall not exempt a Customer from the obligation of compliance with the provisions hereof.

3. Each Customer by undertaking any activities aimed at purchasing a ticket via www.modlinbus.pl confirms the fact of becoming familiar with these Terms and Conditions and confirms that they accept all of its provisions in the applicable form.

4. The content of the online ticket sales system operated by the Service Provider shall not constitute a sales offer within the meaning of Art. 66 § 1 of the Civil Code.

5. The following Terms and Conditions shall apply accordingly in the case of purchasing Tickets through agents ordering Tickets on the Customer’s request through the Carrier’s Website.

II.Customer Data

1. In order to book or purchase a Ticket through the online ticket sales system it is necessary for a Customer to provide personal data required in the registration form.

2. The Service Provider shall not be responsible for any consequences and negative effects suffered by a Customer resulting from provision of incorrect or incomplete personal data.

3. The Service Provider may withdraw from execution of an order or transaction if the data provided by a Customer during registration are incomplete (lack of name, surname, address or e-mail address), incorrect or false.

III.Personal data protection

1. Any and all personal data provided by Customers via the online ticket sales system operated by the Service Provider shall be processed and used by the Service Provider solely for the following purposes:

a. conclusion and execution of a contract, in particular, processing for the purposes of issuing an invoice, a bill or conducting financial reporting, as well as

b. if a Customers agrees, for the purposes of notifying the Customer of new products, services and promotions offered by the Service Provider within the meaning of the Act of 18 July 2002 on provision of electronic services (Journal of Laws [Dz.U.] from 2002, No. 144, item 1204 as amended).

2. The personal data administrator in the scope defined in paragraph 1 letter a and letter b above shall be the Service Provider.

3. Any and all personal data provided by a Customer to the Service Provider shall not be made available to other entities for advertising and information purposes.

4. Each Customer shall have the right to access, complete, update, correct and demand cessation of processing, removal of their personal data, if they are incomplete, outdated, false or were collected by violation of the Act or are useless for the purpose, for which they were collected. Rights and obligations of a Customer in the scope of personal data are defined by the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws [Dz.U.] from 2002, No. 101, item 926 as amended).

5. A Customer’s provision of personal data to the Service Provider shall be voluntary. Refusal to provide personal data hinders execution of the transaction by the online sales system. By purchasing through the online sales system a Customer gives their consent to the use of their personal data in the scope required for execution of the purpose indicated by paragraph III section 1 letter a hereof.

6. Confidentiality protection of password and user name required for logging in the online sales system is an obligation of every Customer. The Service Provider shall not be responsible in the case of a Customer providing their password and user name to third parties. The Customer shall be obliged to immediately notify the Service Provider of any cases of a Customer’s passwords and user names being used by unauthorized third parties and any and all cases of violation of law or these Terms and Conditions in connection with the use of the online sales system.

7. The administrator of personal data required for execution of payment, to which Customers’ personal data are provided is PayU S.A. with the registered office in Poznań, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court Poznań Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register (KRS) under KRS No. 0000274399.

IV.Purchase

1. The online sales system of the Service Provider may be used by the Customers to place orders 24/7, every day of the year, except for the period of maintenance works on the Service Provider’s ICT system and the periods of data updates on the website. Occurrence of those periods, their commencement and conclusion shall be notified by the Service Provider on the website.

2. In order to purchase a ticket through the online sales system, the Customer selects the place of departure and destination, as well as the date and hour of journey from the available rides. Next, they indicate the form of payment for the ticket and accepts the terms and conditions required for placing an order.

3. If the Passenger intends to travel with a child who is less than 150 cm tall, he/she can mount a safety seat or other restraint device in the bus for the time of travel.

In this regard, the carrier informs that:

Child that is 0-2 years of age is carried free of charge, transported exclusively in a car safety seat or other equipment to carry children which correspond to the weight and height of the child and the technical conditions prescribed in the regulations of the European Union or in UNECE regarding car safety seat in the vehicle. A parent or a guardian traveling with a child is obliged to provide a car safety seat on their own. The child should stay in the car safety seat throughout the trip (it is not allowed to carry children on one’s hands or on one’s lap) – these should be reported to the Carrier (via e-mail and / or telephone) before traveling in order to book the seat on the bus, under pain of inability to travel. Child between 2-12 years old (<150 cm should travel in a car safety seat) is carried after paying the discounted ticket during booking.

4. Upon performance of the activities mentioned in the section above, the Service Provider shall confirm acceptance of an order by sending an e-mail to the e-mail address provided by the Customer.

5. The Service Provider’s website is available in the Polish version and communication via e-mail in order to conclude a contract shall be made in Polish. A Customer, however, can use the English version of the website.

6. The Service Provider shall immediately after the amount due for an ordered ticket is credited to the required account sent a Customer a ticket in the electronic form to the e-mail address provided by a Customer in the form on the Service Provider’s website.

7. Should a Customer establish any irregularity in the e-mail with the confirmation of the order acceptance by the Service Provider or in the ticket received by the Customer, the Customer may request the Service Provider to remove the irregularity in the manner stipulated in section 10 letter and letter b above. Regardless of the above a Customer may submit a claim or a complaint.

8. The Service Provider shall accept payment of the ticket(s) fee in the form of an online transfer or payment with a card.

9. The moment of entering into a contract of carriage by and between a Customer and the Service Provider shall be the moment of making the payment for the ticket.

10. An e-ticket shall be an electronic file which can be printed by the Customer.

11. Any information on the purchase of tickets can be obtained by a Customer by:

a. sending a request by e-mail to info@ModlinBus.pl.

b. calling: +48 22 53 53 381 (cost of calls at the operator’s rates)

12. All prices provided on the websites www.modlinbus.pl shall be in Polish zloty (PLN) are shall constitute gross values.

13. Invoices are issued on the Customer’s request. The Service Provider shall reserve 21 days for sending of a printed-out invoice. The basis for issuing an invoice shall be a written request sent to the address provided below or to the e-mail address info@ModlinBus.pl:

Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78
01-471 Warsaw

The message should have an original receipt attached thereto and in the case of its lack, the invoice cannot be issued. In the case of invoices for electronic tickets, the request for an invoice can be sent by an e-mail.

V.Claim and complaint processing procedure

1. With respect to the matters regarding services provided by the Service Provider, A Customer shall have the right to submit a written claim or complaint to the following address:

TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78
01-471 Warsaw

2. Claims or complaints should contain

1) date of a claim or complaint;

2) designation of the Service Provider;

3) name and surname (or company name) and address (seat location) of the person filing a claim or complaint;

4) title and justification of a claim or complaint;

5) claimed amount or specification of a different demand;

6) list of attached documents;

7) signature of a person authorized to file a claim.

3. Should a filed claim or complaint not meet the conditions referred to in section 2 above and hinder processing of the claim, the Service Provider shall request the complainant filing the claim or complaint to remedy the deficiencies within 14 days of the receipt of the request, with an instruction that a failure to complete missing information in this time will result in the claim or complaint left unprocessed. In such a case the date of filing a complaint or a claim shall be deemed the date of receiving the claim or complaint by the Service Provider.

A reply to the complaint should be made immediately, not later than 14 days of receipt of the complaint by the Service Provider.

 

TERMS AND CONDITIONS OF PASSENGER CARRIAGE SERVICES PROVIDED BY TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.

I.General provisions

1. The following terms and conditions (hereinafter referred to as “Terms and Conditions of Carriage”) defines terms and conditions of service, check-in, passenger transport and their luggage in accordance with the Transport Act of 15 November 1984 (i.e. Journal of Laws [Dz. U.] from 2012 item 1173) hereinafter referred to as the “Transport Law”.

2. The terms and conditions hereof shall apply to the licensed domestic passenger coach Carriage Services operated by Radosław Rzepnikowski and Janusz Sadowski acting as the company TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. with the registered office in Warsaw, at ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warsaw, Tax ID (NIP): 522-299-59-83, based on the permits for regular coach Carriage Services, including, in particular, permits for execution of regular services in the domestic road transport Modlin – Warsaw– Łódź and pursuant to the permit for execution of special regular services in the domestic road transport Warszaw – Modlin Permit 0000968/2 dated 26.09.2013 Permit 0000968/2 dated 5 November 2012 Permit 0000968/1 dated 21 August 2012 Permit 0000968 dated 1 August 2012.

II.Definitions

1. For the purposes of these Terms and Conditions of Carriage the following definitions shall apply:

a. Carrier – Radosław Rzepnikowski and Janusz Sadowski acting as Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. with the registered office in Warsaw, at ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warsaw, Tax ID (NIP): 522-299-59-83, providing services of Passenger transport based on the permits for special regular services in the domestic road transport;

b. Ticket – a document issued by the Carrier in the form of an e-Ticket or a Regular ticket entitling the holder to a single use of the service provided by the Carrier;

c. e-Ticketa document issued and delivered by the Carrier electronically in the form of a graphic file, which entitles the holder to a single use of the service provided by the Carrier. An e-Ticket printed out by a Passenger or a person acting on a Passenger’s request, including a Ticket sales agent, shall remain an e-Ticket;

b. Regular Ticket – a document issued by the Carrier in a Point of Sales, which entitles the holder to a single use of the service provided by the Carrier;

c. Fee – a fee for the Carriage Service provided on the Ticket;

f. Passenger – a person which holds a valid ticket for the use of a Carriage Service provided by the Carrier, in particular, a person using such a service based on a valid ticket and a child under 2 carried on a lap of a parent or a guardian.

g. Luggage – movable objects placed in a suitable packaging taken on board by a Passenger;

h. Hold Luggage – luggage of maximum weight of 30 kg carried in the luggage hold;

i. Hand Luggage – luggage whose dimensions allow for placing the luggage under the seat or on a shelf above a Passenger’s seat. The luggage cannot obstruct the aisle, emergency exits or be placed on a seat during the journey;

j. Carriage Service – a Carriage Service provided by the Carrier, including Luggage transport, from the selected departure place to the place of destination indicated in the Ticket;

k. Contract of Carriage– an agreement concluded by and between the Carrier and a Passenger upon a Passenger’s purchase of the Ticket, in accordance with which the Carrier shall transport the Passenger together with their Luggage from the selected departure place to the place of destination indicated in the Ticket, on conditions included in the Terms and Conditions of the Carriage Service;

l. Point of Sale – a point of Ticket sale that belongs to the Carrier’s own distribution network.

m. Carrier’s Website – a Carrier’s website registered at: www.modlinbus.pl, www.modlinbus.com.pl and www.modlinbus.com, through which the Carrier offers the e-Ticket sales system.

III.Passenger

1. A Passenger shall be obliged to comply with the provisions of the Terms and Conditions of Carriage, and in particular:

a. to hold a valid Ticket at the check-in time,

b. to prepare the Luggage in such a way so as not to pose any risk to the safety of other Passengers,

c. to place the Luggage which is not Hand Luggage in the right luggage hold of the coach,

d. to fasten the seat belt and use them in accordance with their intended purposes,

e. not to consume alcoholic beverages, smoke and take any substances (e.g. drugs) on board of the coach.

f. in the case of purchasing a Ticket in order to arrive at the airport before a flight, a Passenger shall be obliged to choose such a ride, whose estimated time of arrival at the airport is at least 2 hours before their plane departure, taking into account potential atmospheric conditions and traffic.

2. If the Passenger intends to travel with a child who is less than 150 cm tall, he/she can mount a safety seat or other restraint device in the bus for the time of travel.

In this regard, the carrier informs that:

Child that is 0-2 years of age is carried free of charge, transported exclusively in a car safety seat or other equipment to carry children which correspond to the weight and height of the child and the technical conditions prescribed in the regulations of the European Union or in UNECE regarding car safety seat in the vehicle. A parent or a guardian traveling with a child is obliged to provide a car safety seat on their own. The child should stay in the car safety seat throughout the trip (it is not allowed to carry children on one’s hands or on one’s lap) – these should be reported to the Carrier (via e-mail and / or telephone) before traveling in order to book the seat on the bus, under pain of inability to travel.

Child between 2-12 years old (<150 cm should travel in a car safety seat) is carried after paying the discounted ticket during booking.

3. An underage person must travel with a legal representative. For the fulfillment of all obligations while traveling through the minor suits her legal representative,

4. The statutory representative an underage person is obliged to control the content of which the underage person use by monitors available on the bus or wi-fi providing access to the Internet.

IV.Luggage

1. Every passenger can take on board a maximum of two pieces of Luggage, including:

a. one piece of Hold Luggage,

a. one piece of Hand Luggage.

2. Furthermore, the Carrier enables a Passenger a possibility of transporting sport equipment (bicycle, snowboard, etc.) if and only if it is possible to place it in the luggage hold and packaging, which enables save journey.

3. The transportation service specified in sections 1 and 2 above shall exclude:

1) objects whose transport is forbidden pursuant to separate legal regulations;

2) dangerous objects or objects that may cause harm to people or property;

3) corpse and human remains.

4. In the case of a reasonable suspicion, the Carrier may check whether the content of luggage does not violate the provisions of section 3 above. Should a Passenger not report to participate in the inspection or cannot be found, inspection shall be performed in the presence of persons designated by the Carrier to this purpose.

5. Should any violation of section 3 be determined, the costs related to the inspection shall be borne by the Passenger.

6. The Carrier may refuse to accept as luggage any objects that due to their condition of properties may be damaged or destroyed during the transport if the packaging used is not sufficient or if no required packaging has been provided.

7. The Carrier shall not accept for storage any deposits of money, securities and valuable objects, in particular valuables or objects of scientific or artistic value. The Passenger may transport the above-mentioned objects only in their Hand Baggage under their own supervision. The Carrier shall not be responsible for any loss or damage of the above-mentioned objects, unless such a damage or loss was caused by willful misconduct or gross negligence of the Carrier.

8.The amount of compensation payable by the Carrier for loss or damage to property cannot exceed the normal value of things. In the case of the carriage of goods with value greater than 500.00 (five hundred) zloty especially electronic equipment, the Passenger must insure them on their own and report the fact to the personnel prior to placing the luggage in the hold.

9. Any baggage left in the vehicle after a completed bus ride on a given route, if, subject to the regulations on lost and found objects, it has not been handed over to the right authority yet, shall be released to the authorized Passenger against acknowledgement of receipt by the Passenger, upon proving the Passenger’s right to collect the Baggage. Objects left in vehicles out of forgetfulness or other reasons shall not be covered by protection or liability of the Carrier, unless the damage was caused by fault of the Carrier.

10. The Carrier shall not be responsible for any baggage or objects outside the baggage compartment, unless the damage was caused by fault of the Carrier.

V.Carrier

1. Pursuant to these Terms and Conditions of Carriage, the Carrier shall:

a. perform the Carriage Service by coach, which includes transport of a Passenger and their Luggage, in accordance with the Contract of Carriage in the route specified in the Ticket.

b. ensure safety and hygienic conditions, comfort as well as proper service during provision of the Carriage Service.

2. The Carrier shall have the right to refuse to provide a Carriage Service or refuse continuation of transport if:

a. a Passenger does not comply with the transport law regulations or terms and conditions of the Contract of Carriage and the Terms and Conditions,

b. a Passenger is in a state or acts in a manner that could affect the safety or comfort of other Passengers; in particular, the Carrier may not allow carriage or may refuse further carriage of a Passenger who by their behavior disturbs the public order, acts offensively, insultingly or aggressively, unless such refusal to provide the Carriage Service or to further carry a Passenger violates social principles.

3. The Carrier reserves the right to commission the Carriage Service to other carriers.

4. The Carrier shall not be liable for any delays resulting from fortuitous events and traffic events beyond their control.

5. Carrier reserves the right to update the timetable, while varying the already made reservations.

6. In the event of any delay of arrival of the last scheduled plane at the Warsaw-Modlin Airport on a given day, the Carrier reserves the right to delay departure of the last coach from the Warsaw-Modlin Airport scheduled in the timetable on that day in order to enable passengers whose flight has been delayed use the Carrier’s service directly after their arrival. In the event of the aforementioned delay all Passengers who purchased the Ticket for the delayed coach before the Carrier’s announcement of a delayed coach departure shall be entitled to return their Ticket until the start of coach departure and to receive a refund of the total Ticket fee.

7. The Carrier on selected routes (eg. Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock) provides the ability to use of the monitors available in the seats. The passenger can watch videos from the set of films available on the monitors by the Carrier and the use of monitors to use the internet via wi-fi. Purchase a ticket for the indicated route does not guarantee a seat with access to the monitor because one of the seats is without access to the monitor.

8. In the case of journeys made on the route referred to in paragraph. 6 above, the Carrier is entitled to substitute for the purpose of carriage coach or bus not equipped with monitors when bus equipped with monitors is unavailable for reasons of service.

VI.Ticket

1. Only a valid Ticket held by a Passenger at the moment of check-in shall be a document entitling to the service with Luggage on conditions described in the following Terms and Conditions of Carriage.

2. The Carrier sells Tickets through the online sale system available at the Carrier’s Website in accordance with the Terms and Conditions of Online Ticket Sales and at a Point of Sales. Tickets may also be sold by agents purchasing Tickets on a Passenger’s request on the Carrier’s Website.

3. A purchase of a Ticket shall oblige a Passenger to pay the Fee.

4. Tickets issued by the Carrier shall bear a holder’s name and may not be re-sold by Passengers.

5. Regular Tickets or e-Tickets must be shown by a Passenger to the coach crew representing the Carrier for verification purposes. It is a condition for using the Carriage Service.

6. Invoices are issued on the Customer’s request. The Service Provider shall reserve 21 days for sending of a printed-out invoice. The basis for issuance of an invoice shall be a written demand sent to the following address:

Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78
01-471 Warsaw.

The message should have an original receipt attached and in the case of a lack, the invoice cannot be issued. In the case of invoices for electronic tickets, the request for an invoice can be sent by an e-mail.

7. A parent or a guardian travelling with a child under the age of 2 shall carry with the child on their lap or in a child safety seat.

8. Carriage of a child under the age of 2 on a parent’s or guardian’s seat shall not be subject to any additional fee.

9. A child at the age from 0 to 12 travelling depending on their age on a passenger seat or a safety child seat shall be entitled to a Concessionary Ticket.

10. The remaining Passengers shall be obliged to purchase Full-fare Tickets.

VII.Change and return of a ticket

1. Until the departure date provided on the ticket a Passenger may request a change of departure date or time. However, such a change may be introduced only if there are still seats available for the new journey indicated by a Passenger.

2. In order to change the travel date or time, a Passenger shall be obliged to enter their reservation number (provided on the ticket) to the field “ZMIANA REZERWACJI” (change the reservation) on www.modlinbus.pl or www.modlinbus.com. Select the “Zmień Termin Przejazdu” (change the travel date) option and select a new departure date and time. If the ticket is more expensive then the previously purchased ticket, a Passenger shall be obliged to settle the amount due. The system shall automatically calculate the additional fee.

NOTE! A reservation date shall only be changed by Passengers themselves. Reservations shall not be changed by the personnel (neither by e-mail nor phone). It cannot also be done through the hotline.

3. If there is no possibility of changing the travel date or time, a Passenger may, at their own discretion, decide whether to keep their Ticket or return it in accordance with the ticket return rules stipulated below.

4. A Ticket can be returned before departure.

5.a) In the case of an electronic ticket refund via www.modlinbus.pl, the Carrier does not charge a compensation fee if the return is up to 2 hours before the planned trip. If the ticket is returned less than 2 hours before the planned trip, the Carrier shall charge a compensation fee in the amount of 90% of the gross value of each returned Ticket.

b) In the case of a Ticket return made at a salespoint, the Carrier shall charge a compensation fee in the amount of 25% of the gross value of each returned Ticket if it is returned not later than 24 hours before the planned journey. If the Ticket is returned on the day of departure, the Carrier shall charge a compensation fee in the amount of 90% of the gross value of each returned Ticket. In the event of returning Tickets purchased through agents participating in the purchase of the Ticket all the remaining fees paid by the Passenger besides the Ticket price shall not be subject to refund.

6. A Customer may return a Regular Ticket:

a) at a Point of Sale

or

b) entering the “Manage Your Reservation” on page www.modlinbus.pl (for tickets purchased after 17.09.15r.)

c) by sending a legible scan or a photo of a signed declaration (download here: WORD version, PDF version), the Ticket, confirmation of payment or other proof of purchase together with specification of the account number to which the refund should be transferred, to the e-mail address:info@modlinbus.pl.

7. An e-Ticket can be returned:

a) at a Point of Sale (Not applicable to affiliated ModlinBus Sales Agencies)

or

b) entering the “Manage Your Reservation” on page www.modlinbus.pl (for tickets purchased after 17.09.15r.)

c) by sending a legible scan or a photo of a signed declaration (download here: WORD version, PDF version), the Ticket, confirmation of payment or other proof of purchase together with specification of the account number to which the refund should be transferred, to the e-mail address:info@modlinbus.pl.

8. Neither a return of the Ticket nor a change of the travel date can be reported through the agents participating in Passengers’ purchase of the Tickets.

9. The time of submission of the declaration with legible scans or photos referred to in sections 6 and 7 above shall be the moment at which the Carrier receives an e-mail containing the set of scans or photos.

10. Should the scans or photos sent by e-mail not meet the legibility condition and hinder the Return of the Ticket, the Carrier shall request the entity submitting the Return to perform scans or take a photo again within 3 working days of the date of receipt of the request, subject to the provision that a failure to do the above in the aforementioned time shall result in the Return not being processed. In such an event the data of submitting a Return request shall be the date of receipt of a completed e-mail with a full set of scans or photos.

11. The Ticket fee shall be returned by the Carrier via a wire transfer or a return of the amount due to the card account (in the event of payments by a card) not later than 14 days of receipt of the e-mail with legible scans or photos.

12. In the event of a Ticket return due to reasons attributable to the Carrier, the Carrier shall be obliged to return the full Ticket fee.

13. In the event of a flight cancellation or redirection to an airport other than Warsaw-Modlin due to reasons beyond the Carrier’s control (force majeure, fog, snowstorm, etc.), the Ticket cannot be returned. It is possible, however, to change the travel date, but it must be done before the departure date specified in the Ticket subject to availability of seats on a given service.

14. In the event of a delay resulting from fortuitous events, as well as traffic events, the Ticket cannot be returned.

15. Should a Passenger be late for a given ride due through their own fault or as a result of a delayed arrival, the Ticket cannot be return. The Carrier may recognize the unused Ticket as valid for the next service or the first service the next day, depending on the number of seats available.

VIII.Claim and complaint handling procedure

1. A Passenger shall have the right to submit a written claim or complaint on matters concerning the Carrier’s services by sending it to the following address:

Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78
01-471 Warsaw

2. Claims or complaints should contain

1) date of a claim or complaint;

2) Carrier designation

3) name and surname (or company name) and address (seat location) of the person filing a claim or complaint;

4) title and justification of a claim or complaint;

5) claim amount (separate for every transport document);

6) list of attached documents;

7) signature of a person authorized to file a claim.

3. A loss or damage of a Passenger’s Luggage during the coach journey should be immediately reported to the coach crew by a Passenger in order to draw up a claim report.

4. A Luggage loss or damage report should be signed by all persons participating in establishment of a Passenger’s Luggage.

5. Should any of the persons participating in drawing up of the report not agree with its content, they should include all their reservations in it.

6. A reply to the complaint should be made immediately, not later than 30 days of receipt of the complaint by the Carrier.

7. The complaint should include, depending on the subject of claim, attached original documents concerning the entry into the contract of carriage (in particular the Ticket, consignment letter, luggage registration voucher, documents confirming acceptance of objects other than the shipment for transport) and confirmed copies of other documents related to the type and amount of the claim, including documents confirming the rights to free or concessionary rides.

8. Should a filed claim or complaint not meet the conditions referred to in sections 6 – 7 above and hinder processing of the claim, the Carrier shall request the complainant filing the claim or complaint to remedy the deficiencies the within 14 days of the receipt of the request, with an instruction that a failure to complete missing information in this time will result in the claim or complaint left unprocessed. In such a case the date of filing a complaint or a claim shall be deemed the date of receiving the claim or complaint by the Carrier.

IX.Transport of animals

1. It shall be forbidden to transport animals in carrier’s coaches, except for a guide dog assisting a disabled person.

2. A guide dog should be equipped with a harness bearing a visible writing “Pies asystujący” (an assistance dog) and have a certificate confirming the status of the assistance dog as well as certificates of performed veterinary vaccinations. A disabled person shall not be obliged to put a muzzle on the assistance dog and keep it on a leash.

TERMS AND CONDITIONS OF USING FREE INTERNET ACCESS (WIFI) AND ADDITIONAL SERVICES

1. The following Terms and Conditions stipulate terms and principles of using the Internet access via Wi-Fi and Additional Services provided by the Service Provider (boarding pass print-out and passenger online check-in).

2. For additional services the Service Provider shall charge fees in the amount specified in the service price list available in every coach.

3. A Passenger who wishes to use the Wi-Fi Services shall read these Terms and Conditions. The use of the Wi-Fi Service shall be equivalent to acceptance of terms and principles contained herein.

4. Upon acceptance hereof a Passenger shall proceed in the web search to the website www.modlinbus.pl with an option for further free use of Wi-Fi and Additional Services.

5. A Passenger who uses the Wi-Fi service is its User.

6. A User shall not be allowed to use the Wi-Fi Service for illegal purposes, in particular:

a. sending and sharing contents that violate any personal rights,

b. download and share contents violating copyrights of third parties (e.g. software, films, music, etc.), contents of a racist character, pornographic content, etc.,

c. send advertising contents unordered by customers (spam),

d. deliberately spread computer viruses and other programs that can damage computers of other Internet users or storage of data,

e. obtain unauthorized access to IT system resources of other Internet users.

7. A User shall bear the exclusive responsibility for the manner in which the Wi-Fi Service is used, including its content and the content of messages sent, taking into account the possible criminal liability for any illegal acts.

8. The statutory representative an underage person is obliged to control the content of which the underage person use by monitors available on the bus or wi-fi providing access to the Internet.

9. The carrier on the route from Bydgoszcz-Torun-Wloclawek-Plock-Modlin-PKiN-Okecie provides the opportunity to use the monitors which are available in 48 of the 49 seats. The passenger can watch videos from the set of films made available on the monitors by the Carrier and the use of monitors to use the internet via wi-fi. Buying a ticket for the indicated route does not guarantee a place with access to the monitor because one of 49 seats is without the access to the monitor.

10. In the case of journeys made on the route referred to in paragraph 9, the Carrier is entitled to substitute for the purpose of carriage coach or bus not equipped with monitors when bus equipped with monitors is unavailable for reasons of service.

11. In the event of any violation hereof by a User, as well as the misuse of Wi-Fi Service, the Service Provider shall have the right to deprive a User their access to it.

12. Due to the moving of coaches during the use of Wi-Fi, the Service Provider shall not guarantee:

a. uninterrupted proper functioning of the Wi-Fi Services,

b. fixed bandwidth and other of its parameters,

c. availability of all network services

13. The Service Provider shall not be responsible for:

a. unauthorized use by a User of software and other works that are subject to intellectual property protection of contents available on the Internet,

b. reduced bandwidth, as well as temporary lack of Internet access through Wi-Fi network and a temporary lack of access to Additional Services.

c. any damage caused by delays in receipt or transfer of data caused by lack of transmission, incorrect transmission, delays or interruptions in the access to the Wi-Fi Service,

d. any damage caused by a User’s use of the software supplied by third parties via the Internet,

e. any damage constituting a consequence of making available to third parties of such data as: logins, user names, passwords, etc.

f. damage caused by a lack of possibility to use Additional Services as a consequence of bandwidth limitation or temporary lack of connection with the Internet due to technical reasons,

g. lack of wireless access to the Internet in the event of a necessity to transport Users by a replacement coach,

h. incompatibility of a User’s computer with the wireless infrastructure,

i. privacy policy of websites other than the Service Provider’s website.

14. The exclusions enumerated in paragraph 10 above shall not include damage caused deliberately by the Service Provider or persons for which the Service Provider is responsible.

15. The Service Provider shall not provide Users with support in the scope of computer and IT services operation.

16. The radio transmission of data as part of the Wi-Fi Service is not encrypted.

17. In order to be able to use the Wi-Fi Service and Additional Services, the Service Provider may use cookie files at each connection of a User’s computer to the network made available by the Service Provider.

18. Pursuant to the Personal Data Protection Act dated 29 August 1997 (i.e. Journal of Laws [Dz.U.] from 2002, No. 101, item 926 as amended). The Service Provider shall be the administrator of the personal data of a User using the Wi-Fi Service. The Service Provider shall be obliged to keep a User’s personal data confidential. Exception to the above provision shall be a situation in which a User authorizes the Service Provider to disclose their personal data to other entities or such authorization shall result from law.

19. Personal data of Users shall be collected and stored by the Service Provider for statistical purposes and upon consent of a User for marketing purposes.

20. Each User shall have the right to access, complete, update, correct and demand cessation of processing, removal of their personal data, if they are incomplete, outdated, false or were collected by violation of the Act or are useless for the purpose, for which they were collected. Rights and obligations of a User in the scope of personal data are defined by the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (i.e. Journal of Laws [Dz.U.] from 2002, No. 101, item 926 as amended).

21. To matters not settled herein, generally applicable law regulations as well as the Terms and Conditions of Online Ticket Sales available at www.modlinbus.pl in the Terms and Conditions tab shall apply.

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE “YOU PLAN – YOU GAIN!” PROMOTION

I.General provisions

1. The following Terms and Conditions concern a promotional offer for passengers of ModlinBus coach executed under the name “Planujesz – Zyskujesz!” (“You Plan – You Gain!”).

2. Provision of passenger Carriage Services and a purchase of tickets shall be subject to the principles stipulated in the Terms and Conditions of Passenger Carriage Services by TransKinetik Sp. z o.o. Sp. k. and the Terms and Conditions of Online Ticket Sales available at www.modlinbus.pl in the “Terms and Conditions” tab.

II.Promotion rules

1. Only a person with full legal capacity can participate in the “You Plan – You Gain!” promotion.

2. Persons who cannot participate in the Promotion shall include legal persons, organizational units or natural persons who purchase ModlinBus tickets in connection with operation of a business.

3. A prerequisite for participation in the “You Plan – You Gain!” promotion is provision by a Participant of real data required in all fields concerning a purchase of electronic tickets on www.modlinbus.pl. The promotion organizer shall have the right to exclude participation in promotion of persons who provide false or incomplete data.

4. The “You Plan – You Gain!” promotion concerns the sale of e-Tickets that entitle the buyer to use the passenger and luggage Carriage Service provided by the Organizer on all coach routes pursuant to the Terms and Conditions available at www.modlinbus.pl.

5. The terms and conditions of the bonus sales apply to e-Tickets sold at the promotional price from PLN 9.00 to PLN 20.00 gross (plus PLN 1.00 of an operational fee added to every ticket) available to every participant of the promotion, who as first purchases the ticket for a selected ride through the website www.modlinbus.pl.

6. The priority of promotional ticket purchase at the price from PLN 9.00 to PLN 20.00 gross shall be established at the time of registration by the ticket sales system. The Organizer shall not be responsible for any impediments related to the operation of the e-Ticket sales system at www.modlinbus.pl, which are beyond the Organizer’s control.

III.Final provisions

1. The content hereof shall be available for participants on Internet websites www.modlinbus.pl throughout the entire period of promotion.

2. The organizer reserves the right to withdraw the bonus sales of the “You Plan – You Gain” promotion without providing the reason. The tickets purchased during the bonus sales shall remain valid and shall entitle the buyer to use the Carrier’s services.

3. To matters not settled herein, generally applicable law regulations as well as the provisions of the “Terms and Conditions of Carriage” and the “Terms and Conditions of Online Ticket Sales” available at www.modlinbus.pl in the Terms and Conditions tab shall apply.

 

Faroshuttlebus TERMS AND CONDITIONS

1. Description of Services:
FaroShuttleBus is a transport service that connects door to door Faro airport with hotels and tourist apartments in the Algarve.
Service rates are per person and vary according to the final destination. We operate 24 hours / 365 days a year. Infants under 2
years old travel free of charge. You can rent child seats for 5 Euro/seat/transfer. You must notify this by email at least 24 hours
before the transfer. The e-mal shall be sent to info@faroshuttlebus.com
Your ticket is your contract with FaroShuttleBus:
A ticket that has been issued to you is evidence of a contract between you and the Company. If the ticket entitles you to any
goods or services from a third party, it is also evidence of a contract between you and that party. Your email address will be used
to send you a confirmation of the service you have purchased with FaroShuttleBus. Therefore you consent that Ryanair can
share your email address with FaroShuttleBus they can send the confirmation email.

2. Customer Pickup Procedure:
A. Airport to Hotel Shuttle Service (Shared Transfer)
Upon your arrival to Faro Airport you must contact our FaroShuttleBus agents located at FaroShuttleBus desk nº 27 at the  Arrivals Terminal by the luggage belts. Our agents will direct you to the bus. This service may be shared with other customers.

The price for the Service requested depends on the area of Drop-off.
If you have troubles finding us, please call our emergency number: 00351914913250
NOTE: The maximum waiting time shall not exceed 45 minutes counting from the moment you
reach our desk.

B. Hotel to Airport Shuttle Service (Shared Transfer)
The vehicle will pick you up at the time and place specified in the reservation. You should allow a delay on maximum 15 minutes
due to traffic. If you are not present at the set time and place, the vehicle will wait for maximum 5 minutes and no refund will be
made.
This transfer may be a shared with other customers. The price for the service depends on the area of Pick-up.

3. General Conditions and cancellation policy
Payment terms
Payment of Services shall be made at the time of your Reservation, by credit card VISA, MasterCard for the amount due.

Cancellation terms
For cancellations notices received at least 48 hours before the time of service, we charge a cancellation fee of 50%. Cancellation
notices received with less than 48 hours will have no refund.

TO CANCEL OR MODIFY YOUR RESERVATION:
Please send us your request to: info@faroshuttlebus.com

Baggage Insurance
The liability of the Company in case of loss, or theft, the client’s luggage is limited in accordance
with Spanish Legislation on Road Transport.

Special Equipment
If you carry special equipment, such as Golf/Ski equipment, bicycles, extra luggage, please contact us at
info@faroshuttlebus.com for information about applicable supplements.